– Nove olakšice, 75%, za 2 i više lica
U obračunu isplata šifre prihoda su proširene za olakšicu od 75% za zapošljavanje dva i više lica za mikro i mala preduzeća. U okviru matičnih podataka lica od sada možete odabrati i ovu novu olakšicu za lice.
– Nove šifre prihoda za nagrade, pomoći i drugo
U šiframa prihoda poreske uprave dodata je granična vrednost za novootvorene šifre prihoda vezane za Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (šifre prihoda od 630 do 633).
– Nove šifre primanja za nerezidentna lica
Dodate su nove šifre primanja (od 401-410) koje važe samo za nerezidentna lica (06) kod kojih se po Ugovoru o izbegavanju dvostrukog oporezivanja porez plaća po nižoj stopi od propisane za te vrste prihoda. Te šifre pored naziva imaju oznaku “ugovor” i za njih će biti neophodno menjati stopu poreza u šifarniku poreske uprave u zavisnosti od toga koliki je porez, tj. kakav je međudržavni ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja postignut. I do sada je to bilo moguće menjati na postojećim šiframa, ali onda nije bilo moguće u jednoj isplati uraditi i isplatu dividende, npr, za rezidenta i za nerezidenta, što je dodavanjem ovih novih šifara kojima je moguće posebno menjati stope, omogućeno.
– Napomena oko kombinacija dobrovoljnih doprinosa
Ako imate kombinaciju dobrovoljnih doprinosa i na teret zaposlenog (028) i na teret poslodavca (130) u isto vreme u istom obračunu za isto lice, obavezno treba da unesete, kao dodatak, prvo 130 a zatim 028. Ukupan iznos koji može biti predmet oslobođenja od plaćanja poreza i doprinosa zbirno ne može biti veći od propisanog mesečnog iznosa oslobođenja.
– Unapređen uvoz SOG izvoda
Uvoz izvoda iz Halkoma za Societe General banku je unapređen tako da od sada pronalazi i kontira i stavke bankarske provizije koje, u toj banci, nemaju kompletne podatke u izvodu.