Lidder je u startu (još 1991) planiran, projektovan i pisan za rad u mreži računara, te je zbog toga u Lidderu moguće u istom trenutku raditi istu vrstu dokumenta sa istim artiklima i u istoj firmi sa X radnih stanica, bez problema. Prethodno navedeno je izuzetno retko moguće u realnosti te je zato ovde posebno naglašeno. Neke operacije, nisu mrežno dostupne i Lidder tu vodi računa da se, kada je već zabranjeno, ne desi da dva operatera rade isto to u istoj firmi.

Za WAN mrežu (Wide Area Network – mreža koja nije lokalna i obuhvata više geografskih lokacija) je potrebna internet konekcija koja će obezbediti minimalno 2Mbit/s “DownLoad” brzinu po pristupnoj stanici. To znači da na lokaciji servera treba imati “Upload” brzinu od N megabita, gde je N jednako broju stanica x 2. Lidder je prilagođen takvom radu i sam ga prepoznaje ako se koristi sistemski “remote desktop” za pristup serverskoj strani.