– Potpuno novi izbor šifara
Centralni deo praktičnog unosa dokumenata i pretrage u Lidderu je mesto za unos šifara. Tu provodite dobar deo vremena tražeći nešto ili nekoga u šifarnicima, da bi onda videli, tj. uradili nešto u vezi sa nađenim. Zbog toga je vrlo bitno da taj deo bude što optimalniji u smislu efikasnosti rada, ali i broja korisnih mogućnosti.

Praktično, zadržana je brzina rada i druge efikasne osobine, a dodate su nove mogućnosti. Od sada, kada ne znate šifru, pritiskom na enter u polju gde su zvezdice dobijate novi izbor šifara. Novi izbor analitike je napravljen tako da je odabir jasniji i lakši za rad. Strelicama gore-dole se bira analitika, stelicama levo i desno se menja info panel za tekuću analitiku, a enterom se odabire analitika. Za traženje po početku naziva dovoljno je samo kucati početna slova i Lidder će se pozicionirati na nađenu analitiku. Za traženje po bilo kom podatku ili delu reči, potrebno je pritisnuti F3, ili mišem ići na opcije (tastaturom to je komanda F2), pa traženje (komanda F3).

Mišem od sada možete sami preurediti raspored polja koja želite da Vam se prikazuju u izboru šifara. Koristite zvezdicu gore levo i uključite polja koja Vam najviše trebaju. Lidder će i sam prilagođavati polja u zavisnosti od konta, ali će i pamtiti Vaš raspored za svakog operatera u Lidderu posebno. Uz raspored pamtiće i podešavanja kao što su veličina fonta koju ste postavili, a koja se može podesiti tako da font (veličina slova) bude i veći nego što je bio stari!

Novi rad sa fiksnim listama šifara je direktno kompatibilan sa starim listama tako da slobodno možete učitavati stare liste ako ih imate. Učitavanjem liste sada možete obeležiti samo šifre iz te liste ili ostaviti samo njih, što je zgodno za brzo traženje i editovanje listi.

Logičke filtere za dobijanje liste samo onih analitika sa stanjem na kontu možete sada samostalno uključivati u bilo kom trenutku (F2 pa F7, ili mišem), a oni će inače sami nastaviti da se uključuju kao i do sada, u situacijama kada je potrebno (kao kod komande A iz gl. menija kada se dobijaju samo analitike komitenata sa uplaćenim avansima ili kada se dobijaju samo analiitke artikala koji imaju stanje i sa kojih se može fakturisati).

Spisak analitika od sada možete i štampati i izvoziti onako kako ste ih na ekranu uredili, ako Vam je to dozvoljeno u opcijama operatera. Naravno, nismo zaboravili osnovne komande kao što su komanda otvaranje nove analitike koja se dobija sa ctrl+N i izmena postojeće sa ctrl+I.

Postoji dosta opcija koje su objašnjene na samoj formi traženja u hintovima (objašnjenja koja se dobijaju zadržavanjem strelice miša iznad polja) i koja zbog toga nećemo ovde opisivati, a postoji i help (F1 iz izbora šifara) koji bliže objašnjava formu.

PREGLEDAJTE NOVI IZBOR, POTROŠITE NEKOLIKO MINUTA. To upoznavanje će Vam se višestruko isplatiti kasnije, kada će Vam uštedeti vreme koje trošite na traženje analitike dok radite redovan posao.


– Novo otvaranje i izmena analitike
Otvaranje novih i izmena podataka postojećih analitika nekog konta su sastavni deo svakodnevnog rada. I otvaranje i izmena se svode na unos osnovnih i dodatnih podataka analitike. Osnovni podaci, kao što su šifra i naziv se moraju uneti, a ostali podaci nisu obavezni u trenutku otvaranja i mogu se kasnije uneti putem izmene. Unos i izmena podataka analitike nekog konta se najčešće pozivaju iz izbora šifara koji se dobija svuda u Lidderu. Komande su Ctrl+N za otvaranje nove šifre i ctrl+I za izmenu šifre iz forme za izbor šifara.

Polja koja dobijate za unos i izmenu na formi, su polja koja su i ranije postojala, s tim da su prikazana sva odjednom i Vi možete uneti samo ona koja Vam trebaju (ranije je u radu sa ovim podacima bio primenjivan sistem korak po korak). Polja su kolor-kodirana i plavičasta boja znači da polje/podatak možete uneti, ali da je neophodno uključiti neku određenu opciju u opcijama firme da bi se podatak stvarno i koristio. Siva polja nije moguće unositi, a krem polja su redovna polja. U ovoj ranoj fazi ima i polja koja još uvek nemaju primenu u Lidderu, ali ih možete unositi, a primena će svakako uslediti. Kretanje po poljima je omogućeno kompletno tastaturom. Help, koji se dobija pritiskom na F1, bliže objašnjava formu za unos i izmenu podataka u vezi sa analitikom.


– PDV obeležavanje dokumenata sa pomoćnim tekstom
Obeležavanje dokumenata u kontekstu PDVa i evidencija je promenjeno tako da je sada informativnije nego ranije. Od sada uz svaku oznaku (koju morate uneti da bi dokument bio kompletno ispravno proknjižen) postoji i objašnjenje koje ukazuje na odgovarajući član zakona ili sintagmu i stoji pored samog obeležja. Forma koja se dobija umesto stare liste obeležja je standardna Lidder forma na kojoj se možete po svim poljima kretati tastaturom i gde je jasno fokusirano polje na kome ste. U gornjem delu forme je napisan i komitent i dokument koji obeležavate, tako da imate sve potrebne informacije dok radite obeležavanje. Razmaknicom se polje, tj. oznaka, može uključiti ili isključiti, a enterom se prihvata trenutno obeleženi set oznaka. Nakon prvog Entera, Lidder će prikazati dodatne oznake koje takođe možete (ali i ne morate) upotrebiti, i drugi enter će zatvoriti formu.


– 20 tekućih računa po komitentu
Od sada se, po novom načinu editovanja analitika, može uneti do 20 tekućih računa za jednu analitiku komitenta.


– Filtriranje po dobavljaču u porudžbenicama
Od sada se u izboru porudžbenica može filtrirati po dobavljačima komandom D. Odaberite dobavljača i lista će sadržati samo porudžbenice od tog dobavljača.


– Izveštaj o potrebnom materijalu iz profakture
Izveštaj o materijalima potrebnim za nabavku ili izveštaj o materijalu koji se treba nabaviti radi proizvodnje količine proizvoda na profakturi (komanda F u profakturi) od sada uzima materijal do 20 nivoa korišćenja. Primer: Ako imate proizvod koji u sebi sadrži neki drugi proizvod, a da taj drugi proizvod u sebi sadrži neki treći proizvod ili poluproizvod, i tako dalje, Lidder će kompletno izračunati tačno potreban materijal za nabavku ili materijal potreban za proizvodnju bez obzira na broj ponavljanja opisane situacije. Ovo je bitno kod izrade profakrtura koje i nisu profakture, već su neki periodični plan proizvodnje (sa većim količinama u odnosu na prodaju u prethodnom periodu) gde se onda traže ukupne količine materijala za nabavku za kompletnu željenu proizvodnju.


– Decimalne količine na porudžbenicama na B2B
Na B2B veleprodajnom portalu (www.b2b.nd.rs) je od sada moguće unositi i decimalne količine u porudžbenice.


– Štampa dužih artikala na porudžbenici
Štampa porudžbenice će uzeti u obzir i duže nazive artikala ako ih ima, prilagodiće veličinu ispisa tako da odštampa što veći deo dužih naziva artikala u jednom redu. Ako dužih naziva artikala nema, porudžbenica će biti odštampana isto kao i do sada.


– Uvoz povrata MP iz UPSS XMLa
Od sada je moguće učitavati iz UPSS XML formata datoteka i u povrat iz maloprodaje (VD 5). Ovo je korisno firmama koje u maloprodaji izdaju profakture po koje kupci dolaze u VP, pa da se ne bi prekucavalo, MP program profakturu izveze u UPSS XML, a Lidder je potom učita u povrat iz MP i zatim iz istog tog fajla i u VP fakturu, tako da se proces završava bez prekucavanja. Ako se razmena datoteka vrši putem Lidder Cloud skladišta, onda je ceo taj proces efikasan.