Lidder finansije i racunovodstvo Funkcionalna celina pod nazivom “Finansije i računovodstvo” na tržištu obično podrazumeva i sve i ništa i kako za koga. Glavnu knjigu je smešno izdvajati jer je neka vrsta stožera klasifikovanja knjigovodstvenih podataka bez koga svi ostali delovi nemaju mnogo smisla. Kod nas, u Lidderu, glavna knjiga kao posebna ne postoji, već je kao i sve ostalo DEO poslovnog procesa na koji se odražavaju sve poslovne promene.

Ali, kad bismo probali da “glavnu knjigu” koju obično zovu “finansijsko” opišemo kao posebnu funkcionalnu celinu, to bi izgledalo ovako: Glavna knjiga ima unapred definisane različite zakonske kontne okvire – za preduzeća, za zadruge i za budžetske korisnike.

Glavna knjiga, tj. finansijsko ima mogućnost definisanja velikog broja proizvoljnih analitika i velikog broja grupa analitika (npr: kupci-dobavljači-sporna potraživanja, vanbilansni komisioni dobavljači, radnici, projekti, gradilišta, porezi…), kao i automatski bruto bilans, bilans stanja, bilans uspeha i slične izveštaje koje i sami možete definisati. Zatim, sadrži razne izveštaje o poslovanju, finansijske/statističke analize (rang liste po dosta kriterijuma, minimalnim saldom i sl. samo za zadati period, za više konta odjednom, itd.) komitenata ili bilo koje druge definisane analitike ili grupe analitika…
 • Dnevnik knjiženja po vrstama dokumenta ili kompletan,
 • automatsko, poluautomatsko i ručno zatvaranje stavki za bilo koju vrstu analitike (kupci, dobavljači, porezi ili bilo šta drugo),
 • automatsko pravljenje naloga za zatvaranje klasa prihoda i rashoda sa pripadajućim podbilansima do rasporeda rezultata,
 • automatsko pravljenje naloga za zatvaranje bilo koje klase konta, automatsko “isknjižavanje zaokruženja” za bilo koju analitiku,
 • štampanje glavne knjige i/ili analitike za povez-arhiviranje ili samostalno i to vrlo pregledno i uredno (bez štampe jednog “reda” u kartici u dva reda na printeru i tome sličnih stvari) sa mogućnošću odabira načina sortiranja pri štampi analitike i sa još dosta opcija,
 • automatska izrada IOSa za jednu analitičku karticu (namerno ne kažemo komitenta, jer se IOS može raditi za bilo koju analitiku) ili štampanje IOSa za celu analitiku i to sa memorandumom firme da bi se IOS mogao poslati kao i svaki drugi izlazni dokument,
 • automatsko pravljenje naloga početnog stanja i prelazak u novu poslovnu godinu,
 • pregled kartica analitike i glavne knjige po “funkcionalno-ubrzanoj” tehnologiji sa mogućnošću primene raznih logičkih i praktičnih uslova (po otvorenim stavkama, vrstama knjiženja, mestima troška / prihoda / projektima / valutama / proizvoljno definisanim oznakama, komitentima, komisionarima…),
 • definisanje velikog broja vrsta dokumenata po kojima se vode redni brojevi naloga i dokumenata, sa mogućnošću alternativnih vođenja rednih brojeva (po magacinu ili po mestu troška u okviru jedne vrste dokumenta),
 • definisanje proizvoljnog broja delova šifre ili kataloškog broja (asortimanske grupe kao na primer: boje, veličine, regioni kod komitenata, delovi motora i oznake motora i vozila kod robnih analitika, nomenklaturni broj kod osnovnih sredstava, bar-kod za proizvode koji ih imaju i tako dalje…) za svaku grupu analitika (automatsko ili ručno dodeljivanje šifre, do 18 mesta – karaktera koja mogu sadržati slova i brojeve) na koju kasnije lako možete “pridružiti” neki konto koji kasnije otvarate,
 • ultra brzo pretraživanje i pronalaženje bilo kog činioca poslovanja čime se gubi potreba za “pripremom – šifriranjem dokumentacije za unos u program”,
 • zatim otvaranje / izmena / pregled konta / analitičke šifre / dokumenta / naloga i još mnogo toga iz bilo kog tekućeg rada (dakle nema potrebe ulaziti u nekakve menije da bi se ono što je neophodno uraditi odmah, zaista uradilo odmah: sve je dostupno na pritisak tastera u tom trenutku),
 • automatska promena kontnog okvira za samo par minuta (!!!), s tim da možete sami napraviti listu konta koja prelaze u neka druga konta (obično lista stigne u vidu “nove verzije” LIDDERa i Vi je samo prilagodite svojim specifičnostima), a LIDDER odradi KOMPLETNO knjigovodstvo i prateće dokumente kao da su od početka godine rađeni po novom kontnom planu te tako ne gubite na funkcionalnosti pri radu (tim načinom onda nemate konta koja su do pola godine bila nešto, a od pola godine nešto drugo),
 • automatska izrada denominacije ili promene vrednosti dinara koja uključuje i iznose na SVIM dokumentima u LIDDERu…
 • Devizno poslovanje u okviru finansijskog podrazumeva mogućnost rada sa više valuta s tim da se svakom kontu može definisati da je devizni i u kojoj valuti se vodi (a može se voditi i u više valuta), isto kao i svakoj analitičkoj kartici bilo kog deviznog konta. Sva dinarska knjiženja se automatski, po kursnoj listi koja se unosi za svaku valutu, preračunavaju u odgovarajući devizni iznos, a može se knjižiti i direktno devizno gde se onda vrši odgovarajuća konverzija u dinare. Obračun kursnih razlika se može raditi proizvoljan broj puta u proizvoljnim intervalima i kompletno je automatski uključujući nalog za knjiženje i samo knjiženje.

Sve navedeno je za neograničen broj stavki, što je jedna od najbitnijih prednosti LIDDERa i Nove dimenzije: Mi nećemo da Vas “vezujemo” za nas time što ćete za nekakav broj stavki ili poslovnih promena, za koji ni ne znate tačno šta su, morati da plaćate nekakve doplate! Radite što više možete i širite posao bez bojazni da će Vas softver “sačekati iza ugla” i tražiti nekakav novac jer dobro i / ili mnogo radite!

Navedeno važi za ceo LIDDER, pa samim tim i za sve ostale “delove” softvera koje ćemo navoditi dalje u opisu. I još mnogo, mnogo, mnogo toga što bismo po uobičajenom načinu “razdvajanja” poslovanja preduzeća na parčiće mogli svrstati pod “finansijsko” možemo ovde napisati… ali ni Vi, ni mi nemamo baš toliko vremena…