Uvođenjem novih pravila u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga, pokušava se ispravljanje nelogičnosti koje su se dešavale do sada, a misli se pre svega na dvostruko oporezivanje nekih usluga i s druge strane na odsustvo bilo kakvog oporezivanja kod nekih drugih usluga.


Za usluge koje se pružaju u Srbiji, između domaćih lica, od 1. aprila 2017. godine nema izmena – mesto prometa je Srbija i usluge su oporezive PDVom.

Nova pravila za određivanje mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine se odnose na usluge koje imaju vezu sa inostranstvom: · usluge koje se pružaju stranim licima, · usluge koje se primaju od stranih lica, i · neke usluge koje se pružaju u inostranstvu.


Ako mesto prometa usluge nije Srbija, promet nije predmet oporezivanja. Ako je mesto prometa usluge Srbija, promet je oporeziv, ali to što je usluga oporeziva ne znači automatski da se obračunava PDV, jer usluga može biti oslobođena PDVa ako su ispunjeni predviđeni uslovi. To je npr. slučaj kod usluga prevoza koje su povezane sa uvozom, izvozom i sl.


STATUS PRIMAOCA USLUGE

Ovde je ključno da se odredi kojoj od sledeće dve kategorije pripada primalac usluge. To može biti:

Primaoc usluge koji je poreski obveznik
· to su privredni subjekti i druga pravna lica koja obavljaju neku delatnost kao trajnu aktivnost (nebitno je da li su obveznici PDVa i to mogu biti domaći i strani privredni subjekti)
· državni organi, lokalne samouprave i sl, a da su iz Srbije
· strani državni organi, lokalne samouprave i pravna lica koja ne obavljaju delatnost kao trajnu aktivnost, ali jesu registrovani za PDV u zemlji u kojoj je njihovo sedište (ili registrovani za neku drugi porez na potrošnju, ako je reč o zemlji koja nema PDVa).

Primaoc usluge koji nije poreski obveznik
· to su fizička lica (izuzev onih koji obavljaju delatnost kao trajnu aktivnost), i
· strani državni organi, lokalne samouprave i pravna lica koja ne obavljaju delatnost kao trajnu aktivnost, ali nisu registrovani za PDV u zemlji u kojoj je njihovo sedište (ili registrovani za neku drugi porez na potrošnju, ako je reč o zemlji koja nema PDVa).

Do nedoumice može doći samo u slučaju kada privredni subjekt iz Srbije pruža uslugu nekom licu iz kategorije “strani državni organi, lokalne samouprave i pravna lica koja ne obavljaju delatnost kao trajnu aktivnost”, ali se ne zna da li je taj primalac usluge obveznik PDV ili drugog poreza na potrošnju u svojoj zemlji.

U tom slučaju potrebno je da na internetu pronađete ovu informaciju. To ćete uraditi tako što ćete poreski broj primaoca usluge uneti na stranici Evropske komisije VIES VAT number validation i tu proveriti validnost konkretnog poreskog broja.

I mi smo testirali ovaj servis.


OSNOVNO PRAVILO ZA UTVRĐIVANJE MESTA PROMETA


Ako se promet usluga vrši
primaocu usluge koji
jeste poreski obveznik
MESTO PROMETA USLUGA
=
SEDIŠTE PRIMAOCA USLUGA,
odnosno prebivalište ili boravište.
Ako se promet usluga vrši
primaocu usluge koji
nije poreski obveznik
MESTO PROMETA USLUGA
=
SEDIŠTE PRUŽAOCA USLUGA,
odnosno prebivalište ili boravište.

IZUZECI OD OSNOVNOG PRAVILA

*napomena:
radi lakšeg razumevanja, u daljem tekstu primalac usluga koji je “poreski obveznik” biće PRAVNO LICE,
a primalac usluga koji nije “poreski obveznik” biće FIZIČKO LICE.

1. usluge u vezi sa nepokretnostima, uključujući i usluge posredovanja kod prometa nepokretnosti
  (lokacija nepokretnosti koja je predmet prometa);
2. usluge prevoza lica – mesto gde se obavlja prevoz;
3. usluge prevoza dobara koja se pruža “fizičkom licu” (mesto gde se obavlja prevoz);
4. mesto gde su usluge stvarno pružene, kada je reč o:   
   • uslugama koje se odnose na prisustvovanje kulturnim, umetničkim, sportskim, naučnim, 
    obrazovnim, zabavnim ili sličnim događajima (sajmovi, izložbe i dr.), uključujući i pomoćne usluge u   
    vezi sa prisustvovanjem tim događajima;
   • uslugama organizatora događaja iz prethodne tačke, pruženih “fizičkom licu”;
   • pomoćnim uslugama u vezi sa prevozom, kao što su utovar, istovar, pretovar i slično, pruženih 
    “fizičkom licu”;
   • uslugama procene pokretnih stvari, odnosno radova na pokretnim stvarima pruženih “fizičkom licu”;
   • uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta;
5. usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava na kraći vremenski period (mesto u kojem se prevozno sredstvo stvarno
  stavlja na korišćenje;
6. usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava, osim prethodne tačke, pruženih “fizičkom licu” (mesto u kojem to lice
  ima sedište, prebivalište ili boravište);
7. mesto sedišta, prebivališta ili boravišta primaoca usluge, ako se radi o sledećim uslugama i ako se pružaju
  “fizičkom licu”: 
   • prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, prava na patente, licence, 
     zaštitne znakove i druga prava intelektualne svojine;
   • oglašavanja;
   • savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga, kao i prevodilaca za usluge prevođenja, 
     uključujući i prevođenje u pisanom obliku;
   • obrade podataka i ustupanja, odnosno davanja informacija, uključujući i informacije o poslovnim 
     postupcima i iskustvu;
   • preuzimanja obaveze da se u potpunosti ili delimično odustane od obavljanja neke delatnosti ili od 
    korišćenja nekog prava iz ove tačke;
   • bankarskog i finansijskog poslovanja i poslovanja u oblasti osiguranja, uključujući reosiguranje, osim 
    iznajmljivanja sefova;
   • stavljanja na raspolaganje osoblja;
   • iznajmljivanja pokretnih stvari, osim prevoznih sredstava;
   • omogućavanja pristupa mreži prirodnog gasa, mreži za prenos električne energije i mreži za grejanje, 
    odnosno hlađenje, transporta i distribucije putem tih mreža, kao i drugih usluga koje su neposredno 
    povezane sa tim uslugama;
   • telekomunikacija;
   • radijskog i televizijskog emitovanja;
   • pruženih elektronskim putem;
8. usluge posredovanja kod prometa dobara ili usluga koja se pružaju “fizičkom licu” – mesto u kojem je izvršen
  promet dobara ili usluga koji je predmet posredovanja.  K O R I S N O  
POGLEDAJ I OSTALA RAČUNOVODSTVENA PITANJAEVO I TABELE KOJA ĆE POMOĆI DA ODREDITE MESTO PROMETA USLUGA

Redni
broj
USLUGE
PRIMALAC USLUGE
Odredba Zakona o PDV
   
Pravno lice
Fizičko lice
Pravno lice
Fizičko lice
1. Osnovno pravilo
(sve usluge osim izuzetaka)
Sedište primaoca Sedište pružaoca Član 12.
stav 4
Član 12.
stav 5
IZUZECI (istaknuti crnom bojom u koloni Primalac usluge)
2. Usluge u vezi sa nepokretnostima Mesto u kojem se
nalazi nepokretnost
Mesto u kojem se
nalazi nepokretnost
Član 12.
stav 6.
tačka 1
Član 12.
stav 6.
tačka 1
3. Usluge posredovanja
kod prometa nepokretnosti
Mesto u kojem se
nalazi nepokretnost
Mesto u kojem se
nalazi nepokretnost
Član 12.
stav 6.
tačka 1
Član 12.
stav 6.
tačka 1
4. Usluge prevoza lica Mesto gde se
obavlja prevoz
Mesto gde se
obavlja prevoz
Član 12.
stav 6.
tačka 2
Član 12.
stav 6.
tačka 2
5. Usluge prevoza dobara Sedište primaoca Mesto gde se
obavlja prevoz
Član 12.
stav 4.
Član 12.
stav 6.
tačka 3
6. Usluge koje se odnose na
prisustvovanje kulturnim, umetničkim,
sportskim, naučnim, obrazovnim,
zabavnim ili sličnim događajima
(sajmovi, izložbe, i dr.) uključujući i
pomoćne usluge u vezi sa
prisustvovanjem tim događajima
Mesto gde su
usluge stvarno pružene
Mesto gde su
usluge stvarno pružene
Član 12.
stav 6.
tačka 4
podtačka 1.
Član 12.
stav 6.
tačka 4
podtačka 1.
7. Usluge organizatora događaja
iz prethodne tačke
Sedište primaoca Mesto gde su
usluge stvarno pružene
Član 12.
stav 4.
Član 12.
stav 6.
tačka 4.
podtačka 2.
8. Pomoćne usluge u vezi sa
prevozom, kao što su utovar,
istovar, pretovar i slično
Sedište primaoca Mesto gde su
usluge stvarno pružene
Član 12.
stav 4.
Član 12.
stav 6.
tačka 4.
podtačka 3.
9. Usluge procene pokretnih stvari,
odnosno radova na pokretnim stvarima
Sedište primaoca Mesto gde su
usluge stvarno pružene
Član 12.
stav 4.
Član 12.
stav 6.
tačka 4.
podtačka 4.
10. Usluge predaje jela i pića, na
konzumaciju na licu mesta
Mesto gde su
usluge stvarno pružene
Mesto gde su
usluge stvarno pružene
Član 12.
stav 6.
tačka 4.
podtačka 5.
Član 12.
stav 6.
tačka 4.
podtačka 5.
11. Usluge iznajmljivanja
prevoznih sredstava na
kraći vremenski period
Mesto u kojem se
prevozno sredstvo
stvarno stavlja
na korišćenje
Mesto u kojem se
prevozno sredstvo
stvarno stavlja
na korišćenje
Član 12.
stav 6.
tačka 5.
Član 12.
stav 6.
tačka 5.
12. Usluge iznajmljivanja
prevoznih sredstava,
osim prethodne tačke
Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12.
stav 4.
Član 12.
stav 6.
tačka 6.
13. Usluge prenosa, ustupanja i davanja
na korišćenje autorskih i srodnih prava,
prava na patente, licence, zaštitne
znakove i druga prava intelektualne
svojine
Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12.
stav 4.
Član 12.
stav 6.
tačka 7.
podtačka 1.
14. Usluge oglašavanja Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12.
stav 4.
Član 12.
stav 6.
tačka 7.
podtačka 2.
15. Usluge savetnika, inženjera, advokata,
revizora i sličnih usluga, kao i prevodilaca
za usluge prevođenja, uključujući
i prevođenje u pisanom obliku
Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12.
stav 4.
Član 12.
stav 6.
tačka 7.
podtačka 3.
16. Usluge obrade podataka i ustupanja,
odnosno davanja informacija, uključujući
i informacije o poslovnim postupcima
i iskustvu
Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12.
stav 4.
Član 12.
stav 6.
tačka 7.
podtačka 4.
17. Usluge preuzimanja obaveze da se u
potpunosti ili delimično odustane od
obavljanja neke delatnosti ili od
korišćenja nekog prava iz ove tačke
Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12.
stav 4.
Član 12.
stav 6.
tačka 7.
podtačka 5.
18. Usluge bankarskog i finansijskog
poslovanja i poslovanja u oblasti
osiguranja, uključujući reosiguranje,
osim iznajmljivanja sefova
Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12.
stav 4.
Član 12.
stav 6.
tačka 7.
podtačka 6.
19. Usluge stavljanja
na raspolaganje osoblja
Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12.
stav 4.
Član 12.
stav 6.
tačka 7.
podtačka 7.
20. Usluge iznajmljivanja
pokretnih stvari, osim
prevoznih sredstava
Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12.
stav 4.
Član 12.
stav 6.
tačka 7.
podtačka 8.
21. Usluge omogućavanja pristupa mreži
prirodnog gasa, mreži za prenos
električne energije i mreži za grejanje,
odnosno hlađenje, transporta i
distribucije putem tih mreža, kao i
drugih usluga koje su neposredno
povezane sa tim uslugama
Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12.
stav 4.
Član 12.
stav 6.
tačka 7.
podtačka 9.
22. Usluge telekomunikacija Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12.
stav 4.
Član 12.
stav 6.
tačka 7.
podtačka 10.
23. Usluge radijskog i
televizijskog emitovanja
Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12.
stav 4.
Član 12.
stav 6.
tačka 7.
podtačka 11.
24. Usluge pružene
elektronskim putem
Sedište primaoca Sedište primaoca Član 12.
stav 4.
Član 12.
stav 6.
tačka 7.
podtačka 12.
25. Usluge posredovanja Sedište primaoca Mesto u kojem je
izvršen promet
dobara ili usluga
koji je predmet
posredovanja
Član 12.
stav 4.
Član 12.
stav 6.
tačka 8.

*Izvor za tebelu: Neobilten  K O R I S N O  
KAKO BRZO ODREDITI POZICIJU VRSTE PROMETA U POPDVINTERNI OBRAČUN PDVa

Kada je mesto prometa usluge Srbija, a pružalac usluge je strano lice koje nije registrovano za PDV u Srbiji (što je naravno najčešće slučaj), poreski dužnik je primalac usluge (privredni subjekt iz Srbije).

Dakle, nije bitno da li je privredni subjekt iz Srbije PDV obveznik ili nije – on je poreski dužnik za PDV za taj promet. To znači:
Ukoliko PRIMALAC USLUGE
jeste PDV obveznik
IZVRŠIĆE INTERNI OBRAČUN PDV
»
OBRAČUNAĆE IZNOS PDV I KORISTITI
TAJ PDV KAO PRETHODNI POREZ
Iznos osnovice i PDV upisaće u PDV prijavu
u polja 003 i 103,
i u polja 008 i 108.
 
  
Ukoliko PRIMALAC USLUGE
nije PDV obveznik
IZVRŠIĆE INTERNI OBRAČUN PDV
»
OBRAČUNAĆE IZNOS PDV, ALI NE MOŽE DA GA
KORISTI KAO PRETHODNI POREZ,
ZATO ŠTO NIJE PDV OBVEZNIK
Iznos osnovice i PDV upisaće u poresku prijavu
u polja 003 i 103 i predaće PDV prijavu
do zakonom predviđenog roka,
kao poreski dužnik koji nije PDV obveznik.

Za kraj…

…da sumiramo. Nove izmene Zakona o PDV-u uticaće na sve one koji posluju sa inostranstvom. Baš zato, preporučujemo svim vama koji se ovde prepoznate da analizirate strukturu usluga koje pružate ili primate iz inostranstva i utvrdite njihov PDV tretman, a potom i definišete kako će se ove izmene u Zakonu odraziti na vaše poslovanje. Tako ćete moći da u dogledno vreme prilagodite poslovne procese novim pravilima što će vam obezbedite stabilnost u poslovanju.  K O R I S N O  
ZA NAJINTERESANTNIJA KNJIGOVODSTVENA PITANJA
POGLEDAJTE ARHIVU LIDDER FORUMAUkoliko Vam se dopao post, prijavite se na listu kako ne biste propustili neki od narednih.

Prethodni blog post: Kako iskoristiti prednosti web-a u poslovanju