Auto izvod sa novim isplatama
Izvod je dobio mogućnost automatskog rasknjižavanja stavki koje su potekle iz obračuna isplata, tj. stavki koje su uplaćene na jedinstveni uplatni račun objedinjene naplate. Kada kod uvoza izvoda u elektronskoj formi Lidder naiđe na stavke koje se tiču isplate zarada ili prihoda van radnog odnosa ili uplate poreza i doprinosa, one će biti “pronađene” i među predatim PPPPD obrascima na osnovu kojih je uplata i napravljena te će na osnovu toga biti ispravno rasknjižena na veći broj potrebnih stavova, u zavisnosti od načina knjiženja i kontiranja konkretnog obračuna isplate koji se knjiži kroz izvod koji se uvozi.
Kontrola datuma kod uvoza
Uvedena je kontrola datuma automatski uveženog izvoda što će korisnicima smanjiti mogućnost knjiženja izvoda na pogrešan datum. Ako Lidder “vidi” da su datumi naloga i izvoda koji se uvozi različiti, upozoriće na to i ponuditi mogućnost izmene datuma, u toku samog uvoza.
Kartica sa saldom u valuti
Od sada će se prilikom štampe kartice sa saldom u svakoj stavci, dok je kartica u režimu prikaza prometa u valuti, i saldo štampati u valuti koja se prikazuje. – Izveštaj o naplati od sada može uzeti u obzir i račune koji su izdati i pre više od 5 godina koliko je do sada bilo ograničenje kod unosa datuma u postavci filtera za izradu izveštaja o naplati.
Obrasci PBN i PBN1 su izmenjeni tako da odgovaraju promenama propisa
Reobračun praznih evidencija
Ispravljena je greška zbog koje je Lidder, prilikom reobračuna, poništavao ručne unose u evidencijama kod firmi koje nisu imale ni jedan automatski dokument.
Promenjena je kontrola SMBa
Kontrola i postavka stanja Server Message Block servisa operativnog sistema su promenjene tako da se od sada izvršavaju efikasnije, što ne dovodi ni do kakve promene koju korisnik Liddera može videti. Promena može dovesti do pojavljivanja upozorenja o nekompatibilnom pristupu serveru u situacijama u kojima se do sada iste nisu pojavljivale i to zato što novi način kontrole preciznije utvrđuje postojanje nekompatibilnog pristupa (SMB2/3). Ukoliko do upozorenja dođe, potrebno je da administrator mreže isprati uputstva koja se dobiju pritiskom na F1 u poruci o problemu kod pristupa.

Ispravljena je greška zbog koje je bilo moguće da u nekim slučajevima Lidder u kaluzulama odštampa pogrešan broj profakture po kojoj je faktura koja se štampa plaćena.
Izmena akontacije po uputstvu PU
Kada u konačnom obračunu pored redovnog rada postoji i bolovanje, i kada je iznos akontacije koja je isplaćena za redovni rad veći od iznosa redovnog rada u konačnom obračunu, PU traži da se akontacija “izmeni”. Uputstvo PU nalaže da izmenjena akontacija u sebi sadrži i redovan rad i bolovanje u odnosu kakav će biti u konačnom obračunu. Lidder će od sada, ako u toku konačnog obračuna primeti takvu situaciju, upozoriti korisnika na to da se akontacija mora izmeniti jer takav konačni obračun neće proći portal PU.
Moguće dodavanje oznake “izmena”
Obračun isplata od sada može imati oznaku “izmena” koja služi portalu PU kao indikator da se radi o obračunu koji stornira neki prethodni i prijavljuje nove podatke o isplatama. Oznaku “izmena” možete uneti u sekciji 3. PPPPD datoteka iz takvog obračuna će nositi oznaku “izmena”, što ste do sada morali ručno da postavljate na PU portalu ako je za tim bilo potrebe.
Storniranje obračuna
Obračune isplata za koje ste uneli BOP i koje ste možda prepisali i u kartone lica, od sada možete i stornirati, a isto tako te stornirane obračune možete vratiti među “redovne”. Storniranje se odnosi samo na kartone lica, tj. storniranje će proizvesti to da se u kartonu stornirani obračun anulira, ali to neće uraditi sa finansijskim nalogom, ako je nalog proknjižen. Obeležavanje obračuna da je storniran ili njegovo vraćanje među redovne se vrši u sekciji tri, tasterima pored spiska obračuna.
Obustave bez uplatnog računa
Obračun isplata će od sada obustave bez unetog uplatnog računa smatrati greškom i zahtevati unos radi ispravnog obračunavanja.
Samostalan obračun dodataka
Obračun troškova prevoza, kao i drugih dodataka, od sada se može uraditi dosta brže. Pri definisanju novog obračuna moguće je definisati obračun koji nije ni obračun redovnog rada ni obračun primanja van radnog odnosa za šta će Lidder napraviti obračun u kome neće popuniti karnete koji nisu ni potrebni kada se obračun prevoza, npr. radi posebno.
Obračunavanje proseka
Kod vrsti vremena koje podrazumevaju obračunavanje tromesečnog proseka, za članove obračuna isplata koji u kartonima nemaju ništa upisano, Lidder će dati poruku da je iznos obračunat putem osnovne cene rada i koeficijenata jer nema elemenata za obračunavanje proseka.

Obračunavanje isplate poklona deci zaposlenih za novu godinu je poseban slučaj koji do sada nije radio u svim mogućim situacijama jer je to jedini dodatak koji se tretira isto kao i zarada, osim kada portal PU to ne radi tako. Obzirom da ovo nije aktuelna tema, nećemo ovde pisati detaljno o tome već vas upućujemo na Lidder HELP podsistem u kome su objašnjeni detalji u vezi sa ovim specijalnim slučajem.
Promena iskorišćenja proseka
U situacijama u kojima je neophodno iskoristiti samo deo nekog prethodnog tromesečnog proseka, kao što su akontacione isplate kada su svi elementi poznati, tj. kada karnet postoji, i kada se koriste vrste vremena koje podrazumevaju tromesečni prosek, od sada se može koristiti polje u koraku 3 koje omogućava unos procenta iskorišćenja tromesečnog proseka koji će se koristiti u tom obračunu.

Od ove verzije je moguće i štampanje nekih izveštaja iz obračuna isplata u kome neko drugi na mreži trenutno radi.