ostale funkcije Pod pomoćne i “ostale” funkcije se može podvesti bukvalno sve, jer sve što Vam nije u fokusu, obično se svrstava pod “ostalo”, a nekome je baš to bitno iako je “sitnica”.

U nastavku navodimo sitnice koje život znače:


 • Popunjavanje i preko 100 obrazaca neophodnih u svakodnevnom poslovanju, “ručno” ili automatski.
 • Čuvanje kolekcije korišćenih i popunjenih obrazaca u okviru pojedinog preduzeća ili na nivou sistema uključujući tu i komplet obrazaca za završni, s tim da se neki obrasci (bilans stanja, i uspeha, poreski OA obrazac …) mogu automatski popuniti iz tekućih podataka,
 • Mogućnost izrade sopstvenih obrazaca kroz vrlo jednostavan alat (Lidder tekst editor) radi kasnijeg svakodnevnog korišćenja, popunjavanja i čuvanja,
 • Evidencija čekova građana sa štampanjem specifikacija čekova po bankama i po datumima dospeća.
 • Tekst editor sa čuvanjem urađenih dopisa u kome se mogu vrlo lako crtati tabele i pisati kraći dopisi do 4 strane, koji su neophodni u svakodnevnoj korespondenciji, sa štampanjem na grafičkom memorandumu firme ili bez istog, i to za jednog komitenta ili za listu komitenata kao cirkularni dopis – ponuda i sl.
 • Obračun kamata po komformnoj metodi za period od 1990. godine pa na dalje, sa mogućnošću definisanja više grupa kamatnih stopa, s tim da su propisane zatezne kamate od 2000.god. pa do danas odmah dostupne.
 • Izrada virmana sa mogućnošću čuvanja istih za kasniju upotrebu i mogućnošću grupisanja, selekcije, odobravanja, modifikovanja, izvoženja za premos u banke, štampanja…
 • Izračunavanje kontrolnog broja po modelu 97 i to automatski u kombinaciji sa šifrom opštine za javna plaćanja tamo gde je to primenljivo, ili posebno izračunavanje za uneti niz znakova.
 • U svakom trenutku dostupna prava računska mašina (sa dodatnim operacijama koje ne postoje na standardnoj mašini kao što je preračunavanje stopa i sl. dakle, ne neki standardni kalkulator ili digitron) sa trakom i mogućnošću štampanja trake i sa mogućnošću prenosa rezultata izračunavanja u tekući dokument, čime se standardne knjigovodstvene računske mašine mogu skloniti sa stola.
 • Mogućnost podešavanja grafičke teme radnog okruženja, što uključuje i postavku pokretnih pozadina po tipovima posla kao i drugih statičnih vizuelnih elemenata.
 • Mogućnost odabira između više setova govornih poruka, kao i frekvenciju obraćanja Liddera korisniku u toku rada.
 • Mogućnost odabira između više zvučnih radnih pozadina – ambijentalnih zvučno-muzičkih tema, kao i podešavanje glasnoće reprodukcije ambijentalne teme u odnosu na zvučne znakove i govorne poruke za koje takođe postoji podešavanje nivoa reprodukcije.
 • Mogućnost automatske izrade nalepnica (u više formata) sa ili bez bar kodova na osnovu proizvoljno unetih alfanumeričkih analitičkih šifara.
 • Podržan rad sa bar kod čitačima kod izrade popisa i faktura, kada se koriste čitači sa sopstvenom memorijom i tastaturom, i mogućnost rada sa bar kod čitačima, kada se radi o čitačima koji se povezuju kablom na liniju tastature: tzv, bar-kod mod rada.
 • Mogućnost samostalnog “kontiranja” automatskih naloga koje LIDDER sam pravi (u startu su sve liste kontiranja postavljene na zakonski ispravne, a Vi kasnije možete menjati te liste, prilagoditi ih Vašim navikama i praviti ih više da biste ih, na primer, automatski vezali za neki magacin ili tome slično, što važi i za liste poreza).
 • Mogućnost “kontiranja” poreza čime postižete maksimalno prilagođavanje knjiženja svih dokumenata Vašim potrebama i navikama, a i dalje imate automatski napravljene naloge i obračunate SVE potrebne elemente u njima, mogućnost samostalne promene, ukidanja i dodavanja novih stopa poreza i / ili poreskih “tarifa” kojima kroz kontiranje možete “reći” gde se (konto/šifra), kada i kako knjiže i da li su sa prenetim porezom ili ne, tako da imate punu kontrolu nad poreskim sistemom koji LIDDER koristi pri izradi automatskih naloga za veliki broj dokumenata.
 • Definisanje do 250 “mesta troška” koja u stvari predstavljaju autonomne firme u okviru firme, i obično se koriste za praćenje radnih jedinica ili poslovnica, a neretko za praćenje više različitih delova lokacijski jednog preduzeća jer se za svako “mesto troška” može dobiti kompletna analiza ili bruto bilans ili bilans stanja ili samo pregledati neka kartica, kao da je zasebno preduzeće…
 • Iz LIDDERa možete slati BILO KOJI dokument na E-MAIL, faks, kao i štampati na bilo koji windows štampač…

…dalje bi mogle da slede sitnice koje ponekad puno znače: podsetnik, kalendar, telefonski imenik pa čak i bioritam… I još mnogo, mnogo toga što bi po uobičajenom načinu “razdvajanja” poslovanja preduzeća na parčiće mogli svrstati pod “pomoćne ili prateće programe” možemo ovde napisati… ali ni Vi ni mi nemamo toliko vremena…