– Propisani novi “virmani”
Krucijalnim i suštinskim izmenama u odluci o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga, NBS je propisala nove obrasce za prenos sredstava. Primer ključnih i neophodnih izmena kojima se značajno poboljšava ukupni poslovni ambijent i efikasnost privrede je promena teksta “uplatilac” u “platilac” i “datum valute” u “datum izvršenja”. Obrasci su promenjeni i po visini i ako ih pri štampi budete sekli na tačno 99 mm visine, šalterski službenici možda neće imati šta da Vam prigovore. Ranije je bilo propisano da su visoki 98 mm i neke banke puput Alfa banke su odbijale obrasce koji nisu u milimetar ispravni. Pazite na milimetre. Šalimo se malo, ali neki se šale puno sa donošenjem ovakvih propisa…

– Aktuelno: Novi zakon o PDV
Izmenama Zakona u PDV (kojima će biti promenjeno više od polovine članova Zakona) uređuju se mnoge oblasti funkcionisanja PDVa u praksi, ali za sada, do donošenja podzakonskih akata koja nisu doneta, nema izmena zbog kojih bi bilo potrebno menjati funkcionisanje Liddera. Izmene koje će zahtevati promene u Lidderu će nastupiti u kasnijem periodu i nakon donošenja podzakonskih akata. Pretpostavljamo da će jedna od tih izmena biti i definisanje izgleda i načina predavanja obračuna PDVa uz svaku PDV prijavu, što ćemo u Lidderu promeniti čim budu objavljeni prvi detalji. Do tada, pomno pratimo temu.

– Naknadna izmena valute i kod VD72
Iz pregleda ulaznih računa – troškova od sada je moguće koristiti komandu Shift+I (kao i kod dosta drugih dokumenata) kojom je moguće naknadno izmeniti valutu plaćanja.

– Bolje preuzimanje izvoda
Lidder će od sada znati da raspozna plaćanje preko prelaznih računa banaka (908) i to plaćanja kao što su kamate koje banke uplaćuju Vama (na prihode od kamata) kao i provizije koje uzimaju za transakcije (na troškove provizije). U sklopu poboljšanja funkcije preuzimanja izvoda dodato je i prepoznavanje uplate pazara (šifre 165 i 265) koje će Lidder kontirati kontom prelaznog računa za uplatu pazara iz liste kontiranja maloprodaje i time Vam još malo ubrzati svakodnevno knjiženje izvoda.

– Nove mogućnosti izvoza za FreePos
Izvoz u FreePos (besplatan program za prodaju na fiskalnom štampaču) od sada ima mogućnost da u okviru jednog izvoza i jednog fajla za jedan prodajni objekat izvozi više maloprodajnih magacina što je od velike pomoći kada imate na primer sopstvenu proizvodnju ali i prodaju trgovačke robe u isto vreme. Isto tako je od sada moguće i preuzimati razduženje sa jednog prodajnog mesta, ali posebno razduživati MP magacin sopstvene proizvodnje i MP magacin trgovačke robe iz iste datoteke sa jednog prodajnog mesta. U FreePosu su ove mogućnosti isto tako podržane i kada se spoje sa dodatnim informacijama-stanjima u drugim maloprodajama i veleprodajama, sistem postaje zaokružen i zaposleni u maloprodajama imaju sve informacije koje su im neophodne da kupca zadrže kod Vas čak iako nešto i nemaju na stanju jer će tačno znati gde toga ima i pošto je. Naravno, dodaci za export, poput slika proizvoda, garancija i uputstava su opciona ali vrlo poželjna u svakoj maloprodaji i Lidder to može izvoziti automatski. Detalje oko unosa dodatnih konta maloprodajnih magacina koje je neophodno imati na jednom prodajnom mestu, pogledajte u helpu u sekciji opcije/firma/upload.

– Upload izvoza za FreePos u pozadini
Izvoz za FreePos sistem u maloprodaji se od sada, nakon pripreme koja traje kratko na preporučenom hadrveru, uploaduje na Cloud skladište za razmenu sa FreePos programom u pozadini, što znači da se u toku uploada na terminalu koji je za to određen sve operacije mogu normalno izvršavati. Ako automatski export i upload radite na serveru, u toku pripreme server će biti nešto manje odzivan, ali će normalno raditi, a u toku uploada neće biti usporenja.

– Obrasci PP OAK i PP TOA kao i 4 OAK priloga su izmenjeni tako da odgovaraju najnovijim promenama.

– 20-ak obrazaca koji ne važe od polovine 2014. (OPJovi, INSZovi…) su izbačeni sa liste obrazaca radi lakšeg snalaženja.

– MUNK po kategorijama
Automatska izrada MUNK obrasca se od sada može raditi po kategorijama osiguranja. Pre štampe ćete biti upitani za kategorije osiguranja koje hoćete da štampate i ti posebni MUNK obrasci će se štampati po kategorijama, posebno.

– Automatski popunjen MUN obrazac od sada ima vizuelno razdvojene rubrike za dinare i pare. Ako je samo to bio problem kod prijema obrasca, od sada je rešen.

– Pitanje o valuti komitenta (devizno)
Lidder će od sada pitati za Valutu u kojoj se vodi komitent na deviznom kontu samo u slučaju da komitent nema unet PIB, jer, ako ima PIB onda to znači da je to komitent u zemlji i da se ne vodi u nekoj stranoj valuti.

– Unos željenog iznosa u NETO varijanti
U matičnim podacima primaoca, u okviru obračuna isplata, od sada je moguće željeni iznos za svaki obračun uneti i u NETO iznosu, tako da se pri izradi novog obračuna taj iznos pojavi kao uneti NETO željeni iznos za taj i svaki sledeći obračun. Ako novododato polje NETO ostaviš neobeleženo, željeni iznos će biti smatran BRUTO iznosom, ako je iznos unet. Unos željenog iznosa u matičnim podacima treba koristiti u slučajevima kada se zarada zaposlenom ne menja sa koeficijentima i sličnim, već je unapred dogovorena i uvek ista u neto ili bruto iznosu za svaki obračun.

– Kopiranje obračuna sa novim zaposlenima
Kopiranje prethodnog obračuna u sledeći, u okviru obračuna isplata, od sada može kopirati obračun sa posebnim dodavanjem zaposlenih koji su uneti u matičnu evidenicju u međuvremenu, u novi obračun. Ovo je zgodno za firme u kojima je velika fluktuacija zaposlenih i gde nema stabilne situacije u kojoj je kopiranje obračuna iz meseca u mesec isto. Ovo kopiranje se pokreće klikom na taster za kopiranje obračuna s tim da je potrebno držati i taster Shift na tastaturi, gde ćete biti upitani za kopiranje novozaposlenih, ako ih ima.

– Otkupni list je dobio novi dodatni tekst u okviru izjave kupca kojim se govori o upoznavanju prodavca sa njegovim pravima i o njegovoj saglasnosti za davanje ličnih podataka na obradu, što su tražili neki kontrolni organi.

– Pitajte ND tim iz Liddera!
Prenos poruka, predloga i mišljenja kao i ocene korisnika Liddera je od pre dve verzije moguć i iz samog Liddera. Svaki operater može ako je potrebno, da nas pita ili da nešto prokomentariše jednim klikom. Forma sa koje možete da nam pošaljete poruku se dobija odabirom opcije menija “Servis/Ostalo-obrasci/Poruka za ND” ili klikom na notes koji će se jednom mesečno pojaviti na glavnom ekranu da Vas podseti da možete da nas kontaktirate i iz Liddera. Isto tako, jednom mesečno ili nešto ređe će Vas Lidder pri izlasku iz Liddera sam podsetiti da nam pošaljete ocenu i / ili poruku jer su nam Vaša mišljenja dragocena za razvoj.