– Oznaka: Mesto izvršenja van RS
Dokumenti koji inače ulaze u poresku evidenciju, dobili su mogućnost obeležavanja da im je mesto izvršenja van teritorije RS. Obeležje se nalazi na osmom mestu u spisku obeležja koje se dobija komandama “S” ili “M” u zavisnosti od vrste dokumenta. Ovim novim obeležavanjem se automatski ukida porez na izlaznim računima i taj račun se ne pojavljuje u PDV evidenciji jer ne podleže zakonu o PDVu zbog mesta izvršenja usluge ili prometa robe.

– Prevoznica u alternativnim JM
Štampa prevoznica se od sada takođe može odštampati u alternativnim jedinicama mere. Da podsetimo, prevoznice se štampaju komandom “Shift+W” iz pregleda ili izrade fakture, a ako fakturu pregledate u alternativnoj jedinici mere (komanda-taster “4”) od sada će i prevoznice biti tako štampane.

– Pravljenje Virmana iz VD 72
Iz izrade i iz pregleda dokumenta ulazni račun – trošak (vd 72) se od sada može koristiti komanda “V” koja, kao i kod VP i MP kalkulacija, služi tome da automatski napravi, tj. popuni nalog za prenos (“Virman”) za taj račun koji se upravo unosi, da bi se kasnije mogao samo izvesti u elektrnoski oblik ili, što je nadamo se retko danas, odštampati, bez naknadnog popunjavanja.

– Info panel: magacini robe +/-
Info panel je na automatskoj kontekstnoj analizi robe dobio mogućnost da za trenutno zadati artikal lako promenite magacin u okviru koga se artikal analizira. Slično kao i kod promene konta komitenta, tasteri koji se nalaze gore levo u info panelu mogu se iskoristiti za dobijanje analize za sledeći ili prethodni magacin za isti taj artikal vrlo brzo, jednim klikom. Nastavkom radovnog rada na radnom delu Liddera, info panel će se sam vratiti na analizu artikla i magacina na koji se dokument koji radite odnosi.

– Izbor dokumenata sa više informacija
Kod standardnog izbora dokumenta, gde Lidder očekuje da unesete broj dokumenta, pritiskom na plus taster standardno dobijate spisak svih dokumenata iz vrste koju ste tražili. U tim tabelama sa spisakom dokumenata i njihovim iznosima, datumima i nazivima komitenata i sličnim informacijama od sada se nalazi informacija o tome da li je kalkulacija rađena BEZ fakture, na primer. Pošto se i u toj tabeli može koristiti filtiranje na klik, lako se dobija spisak svih kalkulacija kojima fali račun, ili u slučaju faktura spisak svih povrata faktura kojima fali saglasnost i tome slično.

– Kod automatskog popunjavanja naloga za prenos iz obračuna isplate autorskih i srodnih prava, šifra plaćanja od sada više neće biti 240 već 249.

– M-UN-K od sada i u M-UN formi
Obzirom da dosta šaltera PIO fonda ne primaju M-UN-K ako je na njemu samo jedan zaposleni, napravljen je M-UN koji ima iste podatke kao i M-UN-K samo je za jedno lice. Ovim nam birokratski sistem pokazuje da je prelazak na elektronsko poslovanje, tj. predaju raznih obrazaca elektronskim putem, proces u kome ćemo se nagledati još i mnogo više papira nego kada je proces bio po definiciji na papiru… Bar što se tiče PIO fonda.

– Specifikacija osnovnih sredstava od sada sadrži kolonu sa grupom poreske amortizacije, pa je time omogućeno lakše filtriranje i time sabiranje OS po grupama kada je to potrebno. U sklopu toga, na OA obrascu na ekranu je napravljen i zbir svih grupa, koji do sada nije postojao.

– Ceo staž samo za neka lica
U matičnim podacima primalaca u okviru obračuna isplata dodato je polje “Ceo staž” koje se od sada može uključiti samo za pojedina lica pod uslovom da je opcija staža u isplatiocu podešena tako da se staž obračunava samo za vreme provedeno na radu u toj firmi. Ovim se može postići to da se na nivou firme staž obračunava samo za vreme provedeno na radu u toj firmi a da se za pojedina lica ipak računa i staž koji je unet kao prethodni staž u njihovim matičnim podacima, jer postoji potreba da datum prijave bude tačan, a da su ta lica i ranije radila u toj firmi pa je potrebno sabrati podatak od ranije sa podatkom od prijave pa do dana isplate.

– Pojedinačni Reg. broj za M4
U matičnim podacima lica primalaca u okviru obračuna isplata dodato je polje “M4 registarski broj” koje služi upisu registarskog broja firme koji za pojedine zaposlene nije isti kao i standardni registarski broj firme koji se nalazi u podacima firme. Kod zaposlenih koji nisu iz opštine u kojoj je sedište firme-poslodavca, potrebno je upisati taj dobijeni broj u toj drugoj opštini, registarski broj poslovne jedinice, a kod primalaca kod kojih taj broj nije upisan biće upotrebljen broj koji se nalazi u podacima firme.

– PPP-PO obrazac u okviru obračuna isplata od sada je moguće štampati bez obzira na to da li su lica kojima je isplaćivano imala obračun poreza po tim isplatama ili ne.

– U slučaju loše ili uopšte nikad ne postavljene liste kontiranja za knjiženje izlaznih računa, u posebnim situacijama knjiženja koja zahtevaju postavku nekih konta koja nisu postavljena, Lidder će od sada davati tačno uputstvo koji konto na kom mestu nije postavljen, za razliku od dosadašnjeg generalnog upozorenja.