Nova PDV prijava
Od 01.07.2014 PDV prijava se može predati samo elektronskim putem, što je u Lidderu omogućeno još od kada portal PU postoji, pa razlike u radu u odnosu na ranije i nema. Promene koje su propisane pravilnikom od 30.06.14, a koje važe od danas, 01.07.14 su implementirane tako da je dodato jedno pitanje o tome da li je prijava koju podnosite ispravka neke prethodne ili ne. Takođe, u prijavi je propisano predavanje informacije o tome da li je podnosilac PDV prijave tromesečni ili mesečni obveznik, što se može definisati u osnovnim podacima preduzeća u polju “tip pdv perioda”. Štampanje “starog” obrasca PDV prijave na papiru je ostavljeno još neko vreme – za svaki slučaj, iako papirni obrazac više ne važi.
Nove šifre prihoda PU
Pravilnikom izašlim 30.06.14, propisane su nove šifre prihoda PU koje važe od 01.07.14. Nove šifre prihoda omogućavaju obračun isplata za slučajeve isplata zarada zaposlenima kada se ispunjavaju uslovi za dobijanje refundacije za novozaposlene sa biroa. Status lica koja su novozaposlena, a za koje se dobija refundacija, određuje se u osnovnim podacima lica u sekciji “Olakšice”, gde su dodate tri nove olakšice koje se mogu odabrati za neko lice. Novi obrazac za traženje refundacije nije propisan i predviđen je u papirnom obliku, što je prilično “simpatičan” potez obzirom na to da je PU nazivno počela da prelazi na to da sve bude elektronski i sa obzirom na to da PU tačno zna koliko sredstava treba da refundira imajući elektronski obračun koji u paru tačno sve prikazuje. Izgleda da neće baš svi šalterski radnici u PU postati inspektori. Novim papirnim obrascima koji su izvod podataka iz postojećih elektronskih, pravi se novi posao koji neko mora da primi, zavede, opečati i prokomentariše…
Auto knjiženje po BOPu
U toku unosa stavke u ručnom nalogu moguće je dobiti kompletan nalog za rasknjižavanje izvoda, koji sadrži isplate, ako u opisu stavke unesete BOP (poziv na broj) koji se dobija po predaji PPPPD elektronskog obrasca obračuna. Unesite, dakle, BOP od tačno 19 cifara u okviru opisa stavke, te pritisnite enter i ako taj BOP bude pronađen u nekoj isplati u toj firmi, u nalogu ćete automatski dobiti stavke potrebne za knjiženje izvoda na kome je prošla pronađena isplata i to po istom principu koji je primenjen i kod automatskog rasknjižavanja isplata prilikom uvoza elektronskog izvoda.
Obračunavanje komora
U okviru isplata je omogućeno obračunavanje plaćanja članarine komorama. Obračunavanje članarine komorama nije sastavni deo obračuna isplata zarada zaposlenima, ali je to zgodno mesto jer je osnovica neto plus porezi i doprinosi na teret zaposlenog. Članarina komorama se unosi kao obustava na nivou isplatioca gde je, nakon unosa, potrebno označiti polje “komora” da bi Lidder znao da to nije prava obustava te da je u pitanju članarina koja se naknadno obračunava i dodaje na kraju kao još jedan nalog za prenos. Komore se mogu uneti kao procenat, ili u apsolutnom iznosu. Komora može biti najviše 8 i kada se unesu, nije moguće isključiti ih kod pojedinih zaposlenih kao što je to moguće za ostale obustave na nivou isplatioca.
Pregled fakture u valuti
Od ove verzije je omogućen pregled fakture u valuti komadnom 2 (broj 2) ako je faktura izdata u valuti. Do sada se faktura mogla videti u valuti samo puštanjem u štampu ili kroz pregled PDFa što je oduzimalo vreme u odnosu na ovu novouvedenu mogućnost.
Štampa “Konačne” fakture
Uvedena je nova opcija za preduzeće koja omogućava štampanje prefiksa “konačna” u fakturama koje imaju avans kojim je pokriven fakturisani avans, a koje do sada nisu imale prefiks.

Na fakturi se od sada među klauzulama štampa i vrsta prometa ako je ista odabrana pri obeležavanju fakture za PDV evidenciju komandom M.

Od sada je moguće pozvati Lidder računsku mašinu i iz pripreme naloga za prenos, što do sada, greškom, nije bilo moguće.

Izvoz naloga za trezor od sada je bez naših slova jer ista smetaju trezorskom sistemu rada.