– Unos dodataka u NETO iznosu
Kod unosa dodataka (dnevnice i sl.) u obračunu isplata omogućen je unos neto iznosa dodatka i to tako što je dodata opcija “iznos je neto” koju treba uključiti da bi se iznos koji je unet računao kao neto, a ne kao bruto što je bilo jedino moguće do sada.

– Neoporezivi deo ide posebno
Neoporezivi deo isplate Lidder od sada odvaja na posebne naloge sa šifrom plaćanja 241 i na te naloge NE upisuje BOP na osnovu koga banke proveravaju mogućnost realizacije naloga, što omogućava da se automatski generisanim nalozima za neoporezivi deo isplate prođe odmah, bez čekanja na proveru jer su sad posebni. Nalozi za isplatu gotovine takođe od sada imaju poseban deo za isplatu za neoporezivi deo iz istog razloga.

– Ispravljena je greška zbog koje je za slučaj zaposlenog starijeg od 50 godina Lidder obračunavao oslobođenje od 80% kao umanjenje umesto subvencije, kao što je potrebno i time uvećavao deo za isplatu primaocu umesto da smanjuje obaveze isplatiocu. Da bi ova ispravka bila sprovedena neophodno je instalirati ovu novu verziju ali i ažurirati šifarnike nakon toga, te ponovo obračunati obračune koji su otvoreni i u kojima postoje zaposleni sa navedenom olakšicom.

– Import fizičkih lica za slučaj otkupa sekundarnih sirovina od sada sva lica koja importuje obeležava da primaju isplatu u gotovini bez obzira na postojanje tekućih računa u matičnim podacima, jer ta lica i mogu doći u import samo ako primaju gotovinu jer samo tada i ima poreza koji se obračunava.