Lidder 10, MRS osnovna sredstva Evidencija osnovnih sredstava, građevina, licenci, prava i tome slično po inventarskim brojevima, organizacionim jedinicama, zaduženim licima, sa mogućnošcu štampanja nalepnica sa ili bez bar kodova za svako osnovno sredstvo, izrada popisnih listi osnovnih sredstava, izrada specifikacije osnovnih sredstava po više kriterijuma, sa ili bez kontrole unetih početnih podataka (zbog prečestih grešaka u ranijim obračunima koji rade po “amortizacionim grupama” ili iz nekog drugog razloga pogrešno), automatski obračun računovodstvene i poreske amortizacije sa automatskom korekcijom prethodno pogrešno amortizovanih sredstava i sa automatskim pravljenjem naloga i to za jedan konto ili za neku proizvoljno definisanu listu sredstava, i za pojedinačno sredstvo, ili za sva sredstva iz neke radne jedinice, za samo neko mesto troška ili već za neki od više načina na koji se sredstva mogu evidentirati, automatska izrada OA i POA obrasca…

LIDDER može obrađivati maksimalno 60000 osnovnih sredstava po jednom šifarniku. Pri početku rada potrebno je znati/uneti/uvesti nabavnu i otpisanu vrednost, kao i poslednje datume računovodstvene i poreske amortizacije, a u nastavku redovnog rada Lidder sam vodi računa o tim podacima po svakom sredstvu.