– Novi, bolji, automatizovaniji bilansi u 2015!
Bilansi u Lidderu su, osim što su novi u smislu da su usaglašeni sa novim propisima, dopunjeni mogućnošću da automatski uzimaju podatke iz prethodnih poslovnih godina. Novi bilans stanja, na primer, ima kolonu prethodna godina kao i do sada, ali i novu kolonu “početno stanje iz prethodne godine” i Lidder od sada obe kolone sa podacima iz prethodne godine može popuniti automatski. Rad sa bilansima je isti kao i do sada: radite u korisničkoj definiciji koju birate pri ulasku u bilanse i nakon što odaberete vrstu izveštaja (bilansa), ulazite u pojedinačni izveštaj koji obračunavate komandom R.
Novina je to da ćete po početku obračuna biti upitani za pomenutu kolonu 7, ako treba, i eventualno za odabir prethodne poslovne godine za firmu koju trenutno radite. Ukoliko firmu iz prethodne godine odaberete, kolone će biti popunjene tim podacima, a ukoliko izađete iz tog odabira sa ESC, Lidder će kolonu “prethodna godina” popuniti na osnovu početnog stanja tekuće godine, a kolona sa početnim stanjem iz prošle godine će biti prazna.

* Bilansi se, nakon što ih obračunate u Lidderu, unose u poseban program APRa iz koga se predaju ili štampaju, a koji još uvek nije napravljen. Državne institucije tradicionalno čekaju poslednje dane pred krajnji zakonski rok. Mi smo bilanse napravili i objavili da bi se svi mogli pripremiti, a kada APR napravi program i objavi ga, mi ćemo reagovati odmah, ako u ovoj verziji nismo pogodili kakve podatke očekuju.

* Obratite pažnju na to da Izveštaj o promenama na kapitalu ima poseban princip za prikazivanje podataka, te da postoje AOPi (a ne kolone) u koje se upisuju podaci iz prethodnih godina, s tim da se podaci upisuju posebno za dugovne i potražne strane knjiženja za sve grupe konta. Obzirom na ovaj, blago rečeno, neobičan način prikazivanja, štampanje obrasca onakvim kakvog su ga pisci pravilnika predvideli nije moguć, ali to i nije neophodno jer oni koji su u obavezi da taj izveštaj sa preko 250 AOPa predaju to moraju da urade u elektronskoj formi.

* Upućujemo Vas na help sistem u Lidderu u kome ćete naći i par napomena vezanih za popunjavanje bilansa, tj. AOPa na koje posebno treba obratiti pažnju. Help dobijate pritiskom na F1 dok radite u nekom od izveštaja u bilansima.

* Obratite pažnju na to da je prethodna poslovna godina rađena po starom kontnom okviru, a da su bilansi definisani po novom. U helpu postoji praktičan savet kako da taj problam rešite efikasno i bez “ručnog” prepravljanja kolone “prethodna godina” u bilansima.

* Druga pravna lica imaju posebne definicije koje odabirete na početku rada sa bilansima. Druga pravna lica nemaju svoj zaseban kontni okvir jer im se isti razlikuje na samo 10-ak bitnih mesta od redovnog, ali su obrasce napravili tako da moraju biti posebni. Na ulasku u bilanse morate odabrati definicije bilansa za druga pravna lica, iz njih kopirati definicije komandom C i onda raditi na toj kopiji.

– Omogućeno menjanje komercijaliste, valute i MT
Od sada je na već proknjiženim dokumentima moguće promeniti oznaku komercijaliste, valutu plaćanja i mesto troška. Da bi ove opcije bile dostupne pojedinačnim operaterima, neophodno je da operater-administrator u Lidderu to dozvoli pojedinačnim operaterima u njihovim opcijama. Operateri kojima je dozvoljeno da koriste ove mogućnosti to mogu raditi iz pregleda dokumenata komandom Shift+I. Promene koje se prave na ovim sporednim podacima na dokumentima nakon knjiženja mogu dovesti u najblažem slučaju do zabuna i netačnih izveštaja ako se koriste neodgovorno. Svako korišćenje izmena se loguje pa se i vreme i mesto mogu videti u pregledu evidencije događaja u Lidderu (koje treba gledati sa servera da bi se videlo sve).
* Prve dve navedene promene mogu dovesti do toga da su izveštaji nelogični ako se koriste nakon pravljenja izveštaja o realizaciji po komercijalistima, na primer, dok promena mesta troška može napraviti ozbiljne probleme ako se iskoristi neodgovorno. Korišćenje komande za promenu mesta troška može dovesti do neispravnog rada sistema koji se ne može nikako ispraviti tako da se korišćenje preporučuje samo sa velikim oprezom. Na primer, moguće je napraviti ulaz na nekom mestu troška, zatim izlaz sa tog mesta troška i zatim naknadno promeniti mesto troška ulaza. Nakon takve promene ispada da izlaz nije ni bio nemoguć, ali ne samo to već će i razni drugi delovi programa pogrešno pretpostavljati razne stvari, tako da molimo sve koji su ovu mogućnost tražili da je ne koriste ako nisu sigurni koje sve posledice promena može ostaviti.

– Bar kodovi na svim štampačima!
Lidder može generisati i štampati bar kodove još od svojih početaka i do sada je to radio samo na CPL5 kompatibilnim štampačima. Od sada se nalepnice sa bar kodovima mogu štampati na svim štampačima, s tim da osnovni razlog zašto to do sada nismo radili – nepreciznost pri štampi i nedefinsana promena (resizing) štampe na raznim štampačima ostaje problem. Ako koristite ovu opciju budite svesni toga da će, u zavisnosti od raznih opcija printer drajvera i samog štampača, na nakim kombinacijama bar kodovi biti fizički nečitljivi uređaju koji ih čita. Preporučujemo da, pre nego što krenete u štampanje velikih količina nalepnica sa bar kodovima na neproverenim štampačima, fizički proverite bar kod čitačem da li je odštampane bar kodove moguće koristiti, jer na kvalitet istih mogu uticati razni parametri pa čak i kvalitet papira i mastila kada je bubble jet štampač u pitanju.

– Automatski PPP
Omogućen je prenos podataka u PPP iz obračuna isplata. Komandom sa desne strane odabira obračuna se otvara mogućnost selekcije obračuna (u samoj tabeli obračuna) koje želite u PPP prijavi. Slektovani obračuni – oni koji će biti preneti u PPP će biti druge boje. Nakon pritiska na taster “Prenesi u PPP” podaci iz obračuna se tamo i prenose. Standardno, potrebno je otići u PPP i odatle izvesti podatke u elektronski oblik (datoteke) pogodan za predaju PPP na portalu Poreske uprave.
* Jedan od razloga uvođenja objedinjene naplate je taj da sve podatke iz PPPa Poreska uprava ima odmah po isplati. Sad ih traže posebno i dodatno…

– Automatski M4
Iz obračuna isplata od sada je moguće odštampati M4 obrasce. Štampa se pokreće na istom tasteru sa desne strane spiska obračuna, tj. odabire se u meniju koji se dobija klikom na taster. Nakon klika otvara se mogućnost selekcije obračuna (u samoj tabeli obračuna) koje želite da uđu u M4. Selektovani obračuni – oni koji će biti uzeti u obzir u M4 će biti druge boje. Zadavanjem komande za štampu obrazac će biti odštampan i mod za selektovanje obračuna će se ugasiti.
* Jedan od razloga uvođenja objedinjene naplate, je taj da Država podatke za M4 ima odmah po isplati. Sad sve te podatke traže posebno i dodatno i to na papiru…

– Automatski PPP-PO
Iz obračuna isplata od sada je moguće odštampati PPP-PO. PPP-PO se daje primaocima prihoda, obavezno se zavodi u delovodnik isplatioca i sadrži detalje isplate prihoda podeljene po šiframa Poreske uprave. Izrada obrazaca se pokreće tasterom sa desne strane spiska lica u matičnim podacima. Nakon klika otvara se mogućnost selekcije lica (u samoj tabeli lica) za koje želite da štampate PPP-PO. Zadavanjem komande za štampu obrazac će biti odštampan i mod za selektovanje lica će se ugasiti. U podatke za formiranje PPP-PO ulaziće samo obračuni koji imaju upisan BOP.
* Obrazac je propisan tako da nema mnogo smisla i da je neupotrebljiv zbog viška podataka i nepostojanja zbira i mora se dati svim primaocima isplata i pored toga što sve te podatke (u upotrebljivijoj formi) imaju i na obračunima koje su dobijali prilikom svake isplate.

🙁 Prošlu godinu proveli smo uvodeći elektronsku objedinjenu naplatu, a izgleda da ćemo ovu godinu provesti praveći sve stare obrasce koje smo ukinuli zbog uvođenja elektronskog poslovanja i objedinjene naplate. Šta reći…

– Uz naziv svake PPP datoteke (kojih ima više za jedan PPP, po pravilniku) kao i za PPPPD datoteke od sada se dodaje i naziv firme iz koga se datoteke izvoze da bi se u slučajevima vođenja više firmi datoteke mogle prvo napraviti za sve firme, a zatim predavati redom na portalu.

– Obrazac PPP-PO je dodat i među ručne obrasce za slučajeve u kojima se obrazac me može izračunati automatski ako ne postoje svi potrebni obračuni u istoj bazi, u Lidderu.

– Dodata je mogućnost brisanja stavki iz izrade kompenzacije komandom B koja od sada pita za broj stavke koju želiš da obrišeš iz unosa.

– Automatsko povezivanje stavki (razbijanje uplata i prebacivanje na avanse i slično) u “ručnim” nalozima od sada radi i u slučajevima knjiženja promena za komitente koji su matična-zavisna ili povezana pravna lica.