– Eeeee-Fakture
   · Naziv i adrese pošiljaoca i primaoca sada se čitaju iz XMLa
Od poslednje verzije SEF-a isključene su kontrole vezane za prepoznavanje naziva i adrese po PIB-u, kako za pošiljaoca tako i za primaoca. Takođe je isključeno i ubacivanje tekućih računa sa portala, od sada se čitaju iz XML fajla.

   · Sitne izmene
Razne slovne izmene koje je SEF napravio u XML-u (npr. mesec Jun je od sada June, i druge slične izmene).

   · Provera dostupnosti SEF-a
Na linku https://upss.rs/sef/ možete proveriti odzivnost SEF-a, kao i trenutnu dostupnost servera. U trenucima kada dostupnost nije “100%” može se desiti nepredviđena situacija prilikom slanja, prijema, potvrđivanja, provere statusa ili neke treće interakcije Lidder-a sa SEF-om.

   · Više tekućih računa
Pored svakog tekućeg računa, u osnovnim podacima firme postoji obeležje da li se osim glavnog računa i taj tekući račun šalje na SEF. Maksimalan broj tekućih računa koji može da se pošalje na SEF iz Lidder-a i da bude upisan na svakoj fakturi je 9.

   · Naziv firme + pravna forma
Od sada se u XML koji se šalje na SEF za naziv pošiljaoca upisuje naziv Vaše firme iz polja “Firma” i uz naziv se dodaje pravna forma iz istoimenog polja.

   · Pun naziv firme
Ukoliko naziv firme ne može da stane u standardno polje za naziv i ukoliko neko od javnih preduzeća pravi problem jer na e-Fakturi nemate pun naziv firme koji je upisan na APR-u, možete iskoristiti novonapravljeno polje “Pun naziv firme” koje se nalazi u osnovnim podacima preduzeća. Ovo polje će se koristiti samo za kreiranje e-Faktura ukoliko ste pre toga uključili opciju za firmu “Koristi pun naziv firme za slanje na SEF”.

   · Provera novopristiglih dokumenata sa SEF-a
Od sada, prilikom ručne provere novopristilglih dokumenata sa “shift + provera novih”. Lidder će pitati OD kog DO kog datuma želite da proverite dokumente koji su Vam pristigli. Ova opcija je uvedena jer kod pokretanja provere od početka godine do danas SEF bude toliko spor da se konekcija između Vas i SEF-a prekine. Naš je predlog, ako imate potrebu da naknadno preuzimate dokumenata, da za period upisujete mesec po mesec.


– Polje “Identifikator INO komitenta”

U identifikacionim podacima stranih firmi se često nalaze slova i imaju više brojeva nego naš standardni PIB. Shodno toj potrebi uveli smo novo polje u podacima komitenta koje se zove “identifikator ino-komitenta” i u njega se upisuje “inostrani PIB” kako bi kasnije mogao da se, prilikom slanja internih obračuna PDV na SEF, automatski prenosi u pojedinačnu evidenciju.

– Ažurirani JBKJS brojevi

Zaključno sa 31.05.2023. godine ažurirani su svi JBKJS brojevi koji se vezuju za PIB-ove javnih preduzeća. Osim ručnog unosa JBKJS brojeva kroz promenu podataka komitenta, Jedinstvene Brojeve Korisnika Javnih Sredstava možete ažurirati i automatski za ceo šifarnik, komandom “V” u meniju postavke/šifarnik.

– Prefakturisanje troškova zakupa

Aktivirana je komanda “J” u dokumentu fakturisanja usluga (VD-99). Komanda “J” se koristi za prefakturisanje troškova koje obveznik potražuje za izdatke koje je platio u ime i za račun trećeg lica (oslobođenje/izuzeće od PDVa po čl.17 Zakona o PDV i na SEFu će dobiti kategoriju OE: 17-4-3 – Nije predmet oporezivanja PDV 2). Iznos koji unosite komandom “J” ne ulazi u osnovicu za obračun PDVa i neće biti upisan ni u jedno polje KIR evidencije.

– KIR evidencija

Dodata je nova kolona “Avans, osnovica, viša-član 10” u KIR evidenciji za evidentiranje Avansnih faktura koje su oslobođena po članu 10. Zakona o PDV. Ukupan iznos avansa po AF će biti evidentiran u celom iznosu i biće u polju 3.9 POPDV obrasca “Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)”.

– Izvod: Uplata pazara preko bankomata

Proširili smo uslov za prepoznavanje uplate pazara preko bankomata za uvoz izvoda iz e-bank programa, tako da će od sada i ta uplata pazara ići automatski na odgovarajući konto.

– Brojač šifriranih usluga

Iz menija Pregled/Statisktika/Analiza robnog prometa možete dobiti i izveštaj “Promet usluga”. U promet usluga ulaze samo šifrirane usluge, a šifarnik usluga se formira na kontu koji je definisan u sistemskoj listi kontiranja na 25. mestu, naš predlog je da to bude konto 7770.