– Eeeee-Fakture

   · Kolona komitent
Od sada je kolona komitent podrazumevano uključena u pregledu e-Faktura, a iz opisa je uklonjen naziv komitenta radi bolje preglednosti.

   · Informacija o slanju u pojedinačnu evidenciju
Od sada, kada ste u pregledu dokumenata, u gornjem desnom uglu moćićete da vidite ikonicu “P” za dokumenta koja su poslata u pojedinačnu evidenciju. Takođe, postoji mogućnost da “P” bude crveno/žuto u slučaju kada je urađen celokupni storno ili storno dela dokumenta i takva korekcija poslata u pojedinačnu evidenciju.

   · Slanje na SEF
Ukoliko poslati dokument ima status ili obeležje da je već poslat na SEF, a Vi pokušate da ga pošaljete ponovo komandom “E” iz pregleda, dobićete poruku da je dokument već poslat na SEF. Ukoliko insistirate da pošaljete ponovo dokument, recimo zbog neke greške koju je sam SEF prouzrokovao, držaćete taster “Shift” i kliknuti na “ok”.

   · Optimizacija brzine traženja
Opcija traženja (F3) u okviru eArhive značajno je ubrzana.

   · Optimizacija import-a
Brzina direktnog import-a e-Fakture u vd2 i vd4 sa terminala je znatno ubrzana.

   · “Esc” u automatskom import-u
Prilikom automatskog import-a, Lidder stane kada ne pronađe nijednu šifru po kojoj bi mogao da spoji artikal i potom pita za koju šifru želite da vežete određeni artikal iz kalkulacije. Ukoliko je to npr. trošak prevoza i ne želite da ga vezujete ni za šta onda možete ići na taster “esc” i tako ćete preskočiti tu jednu šifru iz e-Fakture prilikom importa. Trošak transporta u kalkulaciju možete uneti komandom “T”, po završenom importu svih artikala.

   · Promena kod evidentiranja u PE
Po najnovijem tehničkom uputstvu, koje je Ministarstvo finansija objavilo 31.03.2023. godine, u polje “ukupan iznos naknade” upisuje se osnovicu sa obračunatim PDV-om i popunjavanje tog polja nije obavezno. Kada je reč o polju “ukupan iznos”, prema pomenutom uputstvu u njega se unosi ukupan iznos osnovice. Shodno tim promenama promenjen je i način automatskog upisa iz Lidder-a.


– Export/Import parametri
U podešavanjima firme je dodata nova mogućnost izbora parametra po kome će Lidder prilikom svakog import-a pronalaziti šifre. Kao i do sada, Lidder podrazumevano redom vrši prepoznavanje šifre kod dobavljača, bar-koda, Lidder šifre, pa naziva artikla, ali se može odabrati da samo po vama željenom parametru vrši traženje i prepoznavanje šifara kada se radi import.

– Štampa kalkulacije
Od sada je sva štampa kalkulacije (VD:2) premeštena u podmenije komande “P”. Sve vrste štampe kalkulacije su sistematizovane i biraju se iz podmenija.
   Bivša komanda “P” – u podmeniju pod “Kalkulacija po dokumentu”
   Bivša komanda “Q” – u podmeniju pod “Otpremnica po dokumentu”
   Bivša komanda “Shift+P” – u podmeniju pod “Saglasnost za umanjenje PDV-a”
   Bivša komanda “E” – u podmeniju pod “Nalepnica za artikle (etikete)”

– Pregled faktura
Od sada se u samom pregledu fakture vidi da li je urađen storno po toj fakturi u vidu crvenih slova/brojeva naloga, u gornjem levom uglu fakture. Tako znate da je neko pogrešio i odmah stornirao isti dokument, pa shodno tome dokument nije ni poslat na SEF.

– Komanda “I” u sastavnici
Kada ste pozicionirani na određenu stavku troška u okviru sastavnice proizvoda možete iskoristiti komandu “I” i opisati određeni trošak u okviru sastavnice kako biste sami sebi bliže odredili čemu je taj trošak namenjen.

– Promena troška u sastavnicama
U šifarniku, komandom “J” dobijate spisak operacija koje možete izvršiti nad celokupnim šifarnikom, gde je od ove verzije dodata i mogućnost „promena troška u sastavnici za fiksni iznos”. Ova opcija prolazi kroz celokupan šifarnik i traži troškove u okviru specifikacija proizvoda. Ukoliko nađe trošak u specifikaciji automatski ga menja za uneti fiksni iznos i tako uradi za sve proizovde i sve sastavnice, koliko god ih ima. Ovu operaciju treba raditi isključivo na serveru kada nema nikog u Lidder-u.

– Optimizacija arhiva
Urađena je optimizacija fajlova koji se čuvaju u eArhivi kako bi se rasteretila veličina arhive prilikom arhiviranja podataka.

– Povećano cloud skladište
Osnovno cloud skladište, za dodatno sigurnosno arhiviranje podataka, od sada iznosi 2.5 GB