– Prilagođen izvoz FI za 2021. za APR
APR je od 31. januara 2022.god. obezbedio pristup novoj aplikaciji za predaju finansijskih izveštaja za 2021.godinu, tako da je u ovoj verziji Liddera dopunjen/izmenjen format za izvoz svih finansijskih izveštaja (BS, BU, SI…) tako da ni ovoga puta ne morate prekucavati ili unositi ručno podatke iz ovih izveštaja na PIS FI APR-a. Kao i do sada u Lidderu imate automatsko obračunavanje i popunjavanje izveštaja, obavezno pročitajte “napomene za formiranje FI od 2021.god…” koje smo napisali u helpu za bilanse koji pozivate komandom F1 iz dela programa u kome se nalazite.

Obratiti pažnju na AOP-e za koje nisu date grupe računa ili računi sa kojih se uzimaju podaci jer u tim slučajevima Lidder ne zna odakle da uzme podatak. Takođe obratite pažnju i na AOPe koji su obeleženi drugom bojom (AOP-i u koje se evidentiraju delovi iznosa sa pojedinih konta ili grupa konta)

– Olakšice – kvalifikovana novozaposlena lica
Dodate su nove olakšica za zapošljavanje novih lica u 2022.god. kao i nove šifre prihoda sa odgovarajućim parametrima za obračunavanje novih olakšica sa umanjenjem poreza i PIO. Za lica koja su stekla status kvalifikovanog novozaposlenog lica u 2022.godini, u matičnim podacima primalaca treba čekirati jednu od novih olakšica (29 ili 30) kako bi Lidder imao informaciju za obračun koji će imati umanjenja od 60% poreza i 85% za PIO (OL 29), odnosno 57% poreza i 82% za PIO (OL 30). Verzija definicija sa pomenutim promenama je 170.

– Prošireno prepoznavanje UBL XML-a
Prošireno je prepoznavanje UBL XML formata za uvoz faktura koje dobijate od pojedinih dobavljača u elektronskoj formi.