– Novi mod rada bez kontrole nabavnih cena
   Obzirom na postojeći trend naknadnih odobravanja velikih rabata po prometu, sve je češća potreba za radom sa dopuštenim unosom prodajnih cena koje su ispod nabavnih. Mi smo pri stavu da u slučajevima takvih većih nabavki treba nivelisati količinu nakon nabavke na najnižu cenu po kojoj ćete prodavati ili na onu koju mislite da ćete dobiti sa naknadnim odobrenjem. Ako to ne želite, onda morate prodavati ispod nabavne cene što pokreće Lidderovu logičku i formalnu kontrolu sprečavanja slučajnog negativnog poslovanja koja Vam u tom slučaju smeta.
   Zbog toga je napravljen novi mod rada u VP izlazu, prenosu sa VP na MP i u MP izlazu (ako radite sa popustom), koji se pokreće komandom Ctrl+H. Kada uključite taj mod, Lidder u većini funkcija neće upozoravati da je cena ispod nabavne, i puštaće Vas da proknjžite dokumente koji će imati nelogične, ali matematički ispravne, stavove sa negativnim razlikama u ceni. Kada je taj mod rada uključen to će biti posebno naznačeno u dnu radnog dela sa leve strane. Obratite pažnju na to da će Vam takva knjiženja odvesti ostvarenu razliku u ceni u minus, što se neće videti u masi u toku godine i da ćete tek kod isknjižavanja razlike u ceni videti koliko treba da prebacite na trošak. Dakle, treba da znate da takvim knjiženjima pravite skriveni trošak preduzeću koji se ne vidi u toku godine sve do isknjižavanja/svođenja razlike u ceni koje se obično radi na kraju godine.

– Novi način obračuna i prikaza oslobođenja
   U obračunu zarada, kada ima oslobođenja (uvedene su šifre prihoda sa određenim procentima oslobođenja), postoje dve “škole mišljenja” u vezi sa načinom obračunavanja i prikazivanjem obračuna. Po jednoj, koja je u Lidderu bila podržana do verzije 10.82, imali smo situaciju da su bruto i neto isti kada nema poreza i doprinosa, tj. kada je oslobođenje od poreza i doprinosa 100%. Ispostavilo se, međutim, da druga “škola mišljenja” ima više pristalica i da je po njihovom tumačenju, oslobođenje samo stvar poslodavca i da je ono za njega, a ne za zaposlenog, te da na osnovu toga zaposleni ni ne treba da zna da oslobođenje postoji, tj. da mu se na listiću (obračun zarade) treba ispisati sve kao da oslobođenja nema, a da poslodavac plati umanjeni iznos za te obračunate iznose od kojih je oslobođen.
   Lidder od verzije 10.83, tako i radi (bruto i neto se razlikuju iako, faktički, nema poreza i doprinosa), a od ove verzije (10.84) tako i prikazuje iznose na listićima – kao da je sve obračunato bez oslobođenja. Na specifikacijama i nalozima za plaćanje će sve biti ispravno, iznosi koji se ne plaćaju neće biti uračunati, kako i treba, a na isplatnim listićima zaposlenima će se sve prikazivati kao da oslobođenja nema. Nismo baš 100% sigurni da je ovo ispravnije od prethodnog principa koji je bio primenjen u Lidderu, ali obzirom na većinu tumačenja, od sada je primenjen ovaj drugi princip.

– Omogućen unos MT kod svake stavke ul.računa
   Pri unosu ulaznih računa – troškova (VD-72), komandom T dobijate mogućnost da Vas Lidder kod svake stavke pita za MT. To je zgodno za firme koje jedan trošak (zbirni PTT račun, na primer) dele po mestima troška, pa ovim novim načinom rada mogu malo da skrate unos, jer ne moraju deljenje po mestima troška da rade kroz doradu naloga pre knjiženja ili putem dodavanja stavki naloga u okviru dokumenta (Shift+Enter). Ako na pitanje koje dobijate sa T odgovorite pozitivno Lidder će nakon svake stavke da pita za MT. Pitanje o MT posle svake stavke se isključuje isto komandom T, a svaki put kada uđete u VD-72, taj način rada je isključen.

– Nova opcija: Isključenje upzorenja na MT 0
   Dodata je nova opcija za operatera (po svakoj firmi) za isključenje upozorenja na rad sa MT 0. Lidder upozorava da to ne radite kada unosite podatke, tj. dokumente sa mestom troška 0 zato što onda taj podatak više ne možete dobiti u posebnoj kategoriji jer se mesto troška nula koristi kao zbirno MT svih mesta troška. Kada nešto proknjižite sa mestom troška nula, ti podaci će, naravno, biti proknjiženi i ulaziti u sve izveštaje, ali će se videti samo kada tražite mesto troška nula, tj, kada tražite zbirne izveštaje i nećete ih moći dobiti posebno. Korišćenje mesta troška nula govori o ne tako dobroj organizaciji i postavci rada i knjigovodstva u firmi, te preporučujemo otvaranje nekog “zajedničkog” mesta troška (npr. “99”) ne koje ćete stavljati sve dokumente i knjižiti sve za šta ne znate na koje bi mesto troška ili prihoda to spadalo. Svakako, opcija za iskljućenje upozorenja od sada postoji, pa ko želi da nastavi sa radom sa MT 0 i to bez upozorenja to može da izvede tako što će u opcijama Liddera u sekciji operater i podsekciji parametri uključiti opciju koja će biti zapamćena za tog operatera i samo za tu firmu (kao i predlozi MTa pored i predlozi konta iznad).

– Unos dobijenog popusta kod formiranja virmana
   Lidder će od sada prilikom upotrebe komande V za formiranje naloga za plaćanje iz VP kalkulacije pitati i za eventualno dobijeni popust za plaćanje na vreme (kasa skonto), tako da se nalog za plaćanje (virman) formira odmah sa umanjenim iznosom pošto se nalog i formira za plaćanje na datum valute koji ste i uneli u VP kalkulaciju.

Naravno, kao i uvek, ako je potrebna obuka u vezi sa novim opcijama, javite se da je zakažete. Ako ste član Lidder kluba, obuka, kafa i čokolada su kod nas besplatni, potrebno je samo da se najavite.

– Podsetnik u vezi postavke konta O.S. za POA
   U kontnom planu konta treba da budu obeležena da su konta osnovnih sredstava samo ukoliko se na tim kontima vrši amortizacija O.S. To konkretno znači da konta osnovnih sredstava u pripremi ili otpisa osnovnih sredstava i slično, iako možda i imaju analitiku O.S., ne treba da budu obeležena kao konta O.S. jer se na tim kontima ne vrši amortizacija. Ako u POA specifikaciji primetite konto (pa time i sredstvo) koje ne bi trebalo da se nađe u specifikaciji, to je razlog: u kontnom okviru komandom I, izmenom osobina konta, isključite oznaku za taj konto da je konto O.S.
   Osnovna sredstva koja su nabavljena pre 2019.god. a u 2019.god. imaju naknadno ulaganje koje je veće od 10% iznosa neotpisane računovodstvene vrednosti prelaze u obračun POA, a isključuju se iz obračuna za OA (u šifarniku O.S. treba promeniti čekiranje sa OA na POA).