– Zakon o trgovini i PIB/JMBG/BPG
Novi Zakon o trgovini (sl. glasnik 52/2019) propisuje da robu mora da prati dokument koji sadrži, osim PIBa, i Matični Broj privrednog subjekta koji prodaje i onoga koji prima robu. Lidder je i do sada imao Matični Broj firme isporučioca, a od sada na fakturama, otpremnicama i drugim dokumentima koji prate robu i šalju se trećim licima postoji i Matični Broj komitenta. Promene su izvršene na više desetina vrsta dokumenata u Lidderu.

Obzirom na to da novi Zakon posebno prepoznaje različite identifikatore subjekata poslovanje, Lidder od sada posebno prepoznaje i Broj Poljoprovrednog Gazdinstva (BPG), te ako je unet broj od 12 cifara u polje pib/jmbg, Lidder će ga ispravno prepoznati i nasloviti ga sa BPG umesto sa PIB (9) ili JMBG (13) kada je reč o tim drugim podacima u dokumentima na kojima se taj podatak ispisuje.

Proverite grafičke memorandume na kojima bi trebalo da imate i matični broj, osim PIBa koji sigurno već imate zbog zakona o PDVu. Sada, zbog Zakona o trgovini i zbog Zakona o privrednim društvima mora da postoji i MB. Razni drugi akti propisuju na različitim dokumentima i lične podatke isporučioca, prevoznika, registracije vozila, adrese i telefone svih uključenih u proces… Ako svaki sledeći Zakon na ovaj način bude “suštinski unapređivao” poslovanje, kao što je ovaj, neće nam biti ravnih… A sve to – punovažno bez pečata i potpisa, osim kada nije. Idemo nekud neslućenom brzinom. U nekom pravcu.

– Promene kod izvoza segmenata baze
Stavka menija “izvoz segmenata baze” od sada ima sigurnosni nivo 2, a do sada je imala sigurnosni nivo 1. To konkretno znači da je operaterima sa sigurnosnim nivoom 2 potrebno eventualno zabraniti korišćenje ove stavke menija. Operateri sa nižim nivoom pristupa (3 i niže) ne mogu pristupiti ovoj stavci svakako.

– Nova opcija operatera – “dozvola izvoza”
Od sada postoji mogućnost da zabranite ili dozvolite pojedinačnim operaterima da rade export podataka, što se podešava opcijom u dozvolama operatera. Pod ovom opcijom su svi exporti kao što su export iz svih interaktivnih tabelarnih izveštaja (lager, bruto bilans, specifikacije analitike i slično), eksporti segmenata baze, export liste analitika u excel, štampanje kompletne analitike ili glavne knjige i generalno sve komande koju su export veće količine podataka odjednom. Opcija je po fabričkom podešavanju uključena, tj. export je dozvoljen svim operaterima.

– Nova opcija operatera – “dozvola izmena šifre”
Od sada postoji mogućnost da zabranite ili dozvolite pojedinačnim operaterima da rade promenu podataka analitike u bilo kom šifarniku, što se podešava opcijom u dozvolama operatera. Opcija je po fabričkom podešavanju uključena, tj. izmena je dozvoljena svim operaterima.

– Nova opcija operatera – “dozvola otvaranja šifre”
Od sada postoji mogućnost da zabranite ili dozvolite pojedinačnim operaterima da rade otvaranje nove analitike na bilo kom šifarniku, što se podešava opcijom u dozvolama operatera. Opcija je po fabričkom podešavanju uključena, tj. otvaranje je dozvoljeno svim operaterima.

– Otpremnice uvek sa mestom za potpis
Otpremnice (koje se štampaju komandom Q iz izrade i pregleda (pro)fakture) od sada uvek imaju mesto za potpis lica koje je robu izdalo i lica koje je robu primilo, bez obzira na stanje opcije “štampanje dokumenta sa klauzulom da je punovažan bez pečata i potpisa”. Otpreminice za robu nemaju mnogo smisla ako nema potpisa lica koja su učestvovala u primopredaji, pa je otpremnica od sada uvek sa mestima za potpis bar dva lica.