– Novi PB1 i PDP obrazac
Od 16.02.2019 u primeni su novi PB1 i PDP obrasci. Suštinski nema promena ali su obrasci promenjeni, a stari obrasci i dalje postoje jer se na takvim obrascima moraju predavati eventualne ispravke za 2017.god.

– Grafički interaktivni izveštaji na mail
Od sada se svi interaktivni izveštaji koje štampate u grafičkom modu mogu slati direktno na mail. Do sada je to bilo omogućeno samo za karakter (brzu) štampu. Štampanje u grafičkom modu daje više mogućnosti prilagođavanja potrebama u kompleksnijim izveštajima (koji imaju grupe, grupne sume, filtere i slično) i od sada ih je moguće štampati i polegnuto i u A3 formatu i to kako na štampačima tako i u PDFovima. Nakon što odredite način (polegnuto/uspravno) i format (A3/A4), ove izveštaje od sada možete direktno slati na e-mail pritiskom jednog tastera – kao što se i sve drugo iz Liddera može poslati direkt email servisom.

Brza karakter štampa i dalje postoji i dobro je rešenje za brzu štampu na brzim matričnim štampačima, ali ima i svoje nedostatke kod komplikovanijih ili kod izveštaja sa velikim brojem kolona, pa preporučujemo prelazak na grafičku štampu u svim prilikama kada nije u pitanju matrični štampač nego laser ili mail ili pdf.

– Lager-cenovnik na memorandumu od sada i na mail
Omogućeno je štampanje lagera u formi cenovnika – ponude sa memorandumom firme i na interni Lidderov PDF. Do sada je ponudu/cenovnik na memorandumu firme bilo moguće odštampati samo na štampačima, a od sada se i ona može štampati u PDF, a time i lako slati na mail.

– Eksport uplata u Intesa excel format
Omogućen je export spiska uplata na tekuće račune zaposlenih u excel datoteku sa forme naloga za prenos u formatu koji traži banka Intesa. Spisak sadrži sva lica sa spiska naloga za prenos i potrebno je filtrirati spisak ako u datoteci želite samo neka određena lica. Ovaj način rada, tj. komunikacije sa bankom ne treba koristiti jer je uobičajeni način gde Lidder napravi sve naloga za prenos koje izvezete i pustite kroz e-banking program mnogo efikasniji od pravljenja spiska u excel datoteci koju onda treba slati u banku da ga neko od njih prekuca. Ipak, postoje i specijalni slučajevi u kojima je i ovaj novododati retro način rada neophodan.

– Štampa proizvodne kalk. bez svih elemenata
Omogućeno je štampanje proizvodne kalkulacije koja sadrži samo naziv proizvoda i količinu, kao i spisak ukupno potrebnog materijala sa količinama u nastavku, komandom W. Ovaj način štampe proizvodne kalkulacije je koristan u proizvodnjama gde je potrebno dostaviti nekome šta je napravljeno (ili će biti napravljeno), a nije poželjno da se vide svi finansijski elementi i cene sa kalkulacije.

– Nova jedinica mere “Sm3” – svedeni metar kubni.
Od sada možete koristiti novu jedinicu mere “Sm3” koja se koristi za svedeni metar kubni.

– Popisne liste sa nazivom firme
Popisne liste od sada sadrže u naslovu i naziv firme za koju se popis radi, kao i dodate i ispravljene varijante naslova “komitent” i “komisionar” tamo gde se koriste.

– Još efikasnije odgovaranje na pitanja
Prilikom odgovaranja na pitanja (Da/Ne pitalice) od sada je moguće odgovoriti i tasterima 1 i 0. Ruka Vam je često na numeričkoj tastaturi i od sada, osim tasterima zvezdica za DA i Enter za NE, možete koristiti i “1” za potvrdan i “0” za odričan odgovor. Ovo je mogućnost koja je vrlo slična postojećoj i koju će znati da cene oni koji optimizuju i pokretanje prstiju pri vrlo brzom kucanju u toku rada.

– Magacioner i odg.lice od sada razdvojeni
Prilikom unosa podataka magacionera za štampu otpremnice iz fakture – prilikom štampe, dolazilo je do prepisivanja tog podatka preko podatka o odgovornom licu za izdavanje faktura, pa su oni koji štampaju posebno otpremnicu i posebno fakturu morali iznova da kucaju podatak za odgovorno lice. Od sada su ova dva podatka razdvojena i posebno se pamte da ih ne biste morali iznova unositi.