– Export robne analize u CSV
Robnu analizu od sada možete izvesti i u CSV format datoteke koja se dalje može koristiti za import u druge programe, pa i Excel. Izvoz direktno u Excel postoji, ali taj format ima ograničenje na 65000 stavki, dok CSV to ograničenje nema.


– Auto promena datuma u infopanelu
Dodata je nova opcija za operatera koja omogućava da se datum DO kojeg radi automatska kontekstna analiza (infopanel) automatski promeni kada se menja i datum knjiženja. Datum knjiženja se može menjati komandom F2 iz glavnog menija ili unosom datuma pre izrade dokumenta, ako je uključena opcija za promenu datuma pre knjiženja. Takođe, datum DO u infopanelu će se menjati i pri korišćenju komande D iz pregleda kartice. Da podsetimo, datum OD i DO u infopanelu se može menjati i nezavisno od promene datuma, mišem u desnom delu infopanela gde je eventualno neophodno otvoriti sekciju sa datumima na manjim rezolucijama.


– Prosečno stanje kartice i po mestu troška
Komanda “L” iz finansijske kartice, tj. izračunavanje prosečnog stanja te analitike, od sada radi i sa mestima troška.


– Pretraživanje po dužem nazivu
Pretraživanje artikala iz izbora liste šifara (komanda “T”) će od sada obraćati pažnju i na produžene nazive artikala i pretraživati i po njima.


– Pretraživanje po email adresi
Pretraživanje po bilo kojem podatku iz liste šifara (komanda F) će od sada pretraživati i po email adresi komitenta.


– Duži prikaz spiska komandi (F2)
Komanda F2 od sada duže prikazuje kratak spisak komandi u delu Liddera u kome se nalazite. Da podsetimo, sličan spisak komandi se dobija i klikom na desni taster miša, bilo gde na radnoj površini Liddera.


– Iznos u valuti ima dve kolone
U dnevniku knjiženja za pregled u izvozu segmenata baze iznos u valuti se od sada prikazuje po sistemu duguje – potražuje, u dve kolone umesto dosadašnje jedne.


– Opcija za neprikazivanje REF valute
U dnevniku knjiženja za pregled je dodata opcija da se REFerentna valuta ne prikazuje kao valuta i da nema iznos u valuti, čime se dobija mogućnost da se dnevnik knjiženja pregleda sa deviznim iznosima ispisanim samo za devizna konta. Da podsetimo, referentna valuta je osnovna valuta koja se koristi kada za neku analitiku i konto nije određena neka druga strana valuta i Lidder za nju uzima kurs evra, ako je uključena opcija da Lidder sam preuzima kurs sa kursne liste NBS.


– Izvoz dnevnika knjiženja za pregled u XLS formatu ima svetliju kombinaciju boja tako da je u Excelu dnevnik pregledniji.– Pri štampi obrasca naloga za plaćanje izbačeno je “i pečat” (promenjen je izgled naloga za plaćanje, na osnovu akta Narodne banke kojim prestaje obaveza korišćenja pečata).