– Prikaz količine po mestu troška
Ako koristite mesta troška prilikom fakturisanja i razduženja MP, Lidder će Vam od sada u listi za izbor šifara prikazivati dostupne količine samo za ono mesto troška za koje radite fakturu ili razduženje, i to u listi i u infopanelu. Za slučaj da hoćete da vratite prikaz na prikaz ukupnih količina, možete koristiti komandu 0 (nula) iz liste šifara (koje dobijate kada ostavite zvezdice na unosu šifre).


– Povrat ulaza u MP po nekoj kalkulaciji
Od sada je moguće napraviti povrat direktnog ulaza u MP po nekoj već urađenoj kalkulaciji u smislu da se ne moraju unositi stavke, već se može odabrati kalkulacija čije će stavke automatski biti prekopirane u povrat, ako postoji količina koja se može vratiti tom dobavljaču i sa te kalkulacije. Nakon učitavanja stavki sa kalkulacije u povrat, povrat možete i dodatno korigovati pre knjiženja.


– Kopiranje stavki iz više profaktura u jednu
U izradi profakture komanda “L” od sada može kopirati stavke sa neke druge profakure i to tako što može dodati stavke na već postojeće/unete. Ovo znači da se od sada, bez prekucavanja stavki, može napraviti jedna (pro)faktura od više ranije urađenih profaktura.


– IOS svim komitentima na email
Automatsko slanje IOSa svim komitentima, kada se šalju na email, od sada neće slati ništa komitentima koji nisu imali promet, što je do sada, za poneke(retke) komitente bio slučaj, gde je Lidder umeo da im pošalje IOS bez stavki.


– Posebni IOSi za konta avansa
Radi povećanja razumljivosti IOS dokumenta, u početnom tekstu je dodat i naziv konta za koji se IOS šalje, tako da komitent lakše zna da li je dobio IOS za konto kupca ili avansa i sl. Takođe, ako je konto avansa, Lidder neće štampati klauzulu sa molbom da se eventualni iznos uplati, jer se dešavalo da neki komitenti izvrše uplatu po IOSu za već uplaćeni avans koji neke firme šalju.


– Štampa specifikacije IOSa
Štampa IOSa bez zaglavlja i teksta (samo stavke za sve komitente) je ubrzana, a prebacivanje strane je ispravljeno tako da se ne dešava da na nekim stranama poslednje stavke ponekad nedostaju.


– Brzi pregled stanja i rezervacija
Komandom D iz liste šifara se može dobiti kratki pregled stanja tog artikla na drugim magacinima kao i stanje rezervacija tog artikla. Ove informacije inače postoje u infopanelu u kome strelicama levo/desno menjate prikaz različitih informacija o artiklu, pa i navedene. Ali, ako je iz sigurnosnih razloga infopanel isključen, možete korsititi komandu D.


– Komisiona MP bez promene liste
Za maloprodaju komisione robe od sada više nema potrebe koristiti dve liste kontiranja. Dovoljno je u prvu listu na mesto broj 10 u listi “kontiranja za prodavnice” postaviti konto ukalkulisane razlike u ceni na vanbilansnom knjigovodstvu, gde se komision inače knjiži, i to je to. Postavka liste kontiranja poreza i sva ostala podešavanja ostaju ista.


– Specifikacija analitike sa PS
Specifikacija analitike ima nove kolone: PS do početnog perioda izveštaja i saldo sa PS. Primer: ako pri pokretanju izveštaja datum OD stavite 02.01, u koloni PS ćete dobiti početno stanje te godine, tj. saldo sa 01.01. a u kolonama duguje, potražuje i saldo ćete dobiti promet od 02.01 do datuma koji ste tražili.