– Značajno brža robna analiza
Robna analiza je značajno ubrzana. Ubrzanje se može primetiti u firmama koje imaju preko 50.000 stavki u izveštaju. Na primer, na standardnom računaru, izveštaj robne analize koji ima oko 500.000 stavki će biti formiran za 40-ak sekundi u odnosu na ranijih 2,5 minuta.


– Robna analiza je dobila kolonu “oznaka fakture” po kojoj se može filtrirati, grupisati itd. Ova oznaka je korisnička oznaka fakture koja se unosi u unosu i u pregledu fakture komandom I.


– Infopanel će, ako je otvoren, pratiti promene selektovane stavke u robnoj analizi, tako da od sada, osim informacija iz samog izveštaja, u isto vreme imate i uvid u detalje o artiklima od kojih se robna analiza sastoji.


– Pregled kalkulacija iz radnog naloga
U pregledu proizvodnog starta (radnog naloga) je od sada moguće koristiti komandu kosa crta (/) koja inače služi za pregled stavki dokumenta. Budući da u proizvodnom startu nema klasičnih stavki, ova komanda će dati izbor za pregled proizvodnih kalkulacija koje se odnose (koje su povezane) na proizvodni start koji se pregleda.


– Promet u periodu sa P.S.
Izveštaj “promet u periodu” (koji se dobija kada za Bruto bilans ili Zaključni list stavite datum OD tako da je različit od 01.01), od sada ima i grupu kolona “početno stanje” u kojima se nalaze kolone početno duguje, potražuje i saldo koji sadrže iznose do datuma početka perioda koji ste tražili u izveštaju. Da podsetimo: Grupu kolona možete uključiti korišćenjem gornjeg levog polja sa zvezdicom, a pojedinačne kolone možete uključivati na polju odmah ispod gornjeg. Kada jednom namestite kolone kako Vam odgovaraju, i evantualno podesite filtere i sortiranje, izgled izeštaja možete snimiti kao predložak (imate u meniju “snimi kao predložak”) tako da Vam svaki sledeči put izveštaj izgleda tako. Takođe, tako podešen bruto bilans će tako biti i izvežen u excell kada se izveštaj izveze na B2B portal.


– Unos sastavnice iz odabira šifre
Unos sastavnice se od sada može dobiti i iz izbora šifre proizvoda (iz bilo kog dela Liddera). Zbog pregleda i unosa sastavnice se više ne mora ići na šifarnik ili na unos proizvodne kalkulacije odakle je do sada to bilo jedino moguće. Komanda za poziv unosa specifikacije proizvoda iz izbora šifara je “S”.


– Specifikacija za nabavku materijala
Specifikacija materijala potrebnog za proizvodnju proizvoda na fakturi, koja se dobija komandom “F” iz pregleda ili izrade fakture, od sada ima pitanje koji omogućava da dobijete specifikaciju za nabavku, tj. specifikaciju materijala koji fali na stanju za izradu artikala navedenih u profakturi. Ovo omogućava brzo kretanje sa nabavkom za proizvodni proces jer više nije neophodno ići u proizvodnu kalkulaciju i tamo uneti stavke da bi dobili specifikaciju materijala koji fali.


– Cena proizvoda po cenovniku
Uvedena je nova opcija za firmu “Izračunavanje orijentacione cene proizvoda u izradi specifikacije se radi na osnovu cenovnika” koja menja način izrade orijentacione cene sa prosečnih cena na osnovu dosadašnjeg prometa na cene iz cenovnika materijala. Kada je opcija uključena i kada cena u cenovniku nije uneta uzima se cena sa poslednje nabavke, a ako nema ni nje, cena tog materijala se preskače kod izračunavanja orijentacione cene. Da podsetimo, orijentaciona cena se dobija pritiskom na razmaknicu u unosu sastavnice.


– Sastavnica sa više informacija
U unosu sastavnice se pritiskom na razmaknicu, osim orijentacione cene, od sada može dobiti i informacija o stanju na magacinu i ceni materijala koja učestvuje u izradi orijentacione cene. Informacije se pojavljuju za svaki materijal, tj. za svaku stavku specifikacije desno od naziva materijala. Ove informacije ne moraju biti dosupne svakom operateru, tj. mogu biti zabranjene za pregled pojedinačnim operaterima (servis/opcije/operater/opcije/dozvole).


– U unosu sastavnice se od sada, kretanjem kroz stavke strelicama, automatski ažurira info panel. To praktično znači da možete namestiti (strelicama levo – desno) bilo koji željeni panel sa informacijama (nabavke, stanje, prodaje, upotreba u drugim proizvodima- sastavnicama u kojima materijal učestvuje, sastavnice od kojih se materijal sastoji…) i kretati se po materijalima proizvoda sa kompletnim uvidom u sve što Vam je u tom trenutku neophodno.


– Unos specifikacije proizvoda se iz šifarnika od sada poziva komandom “S” umesto komandom “F”. Dosadašnja funkcija komande “S” se može dobiti komandom “Shift+S”.


– Prikaz specifikacije sa glavnog konta
Infopanel u sekciji “specifikacija” od sada daje specifikaciju sa glavnog magacina za taj šifarnik, ako za neki proizvod za tekući magacin nema specifikacije, a ima je na vodećem kontu šifarnika. Ovo je korisno u slučajevima kada postoji jedan magacin gde postoje specifikacije i više drugih magacina u koje se proizvodi prebacuju radi čuvanja i prodaje. Tako se dobija mogućnost da se specifikacija vidi čak iako se radi na magacinu u kome se taj proizvod ne proizvodi.