– Margine kod nalepnica
Štampa nalepnica (4×11, deklaracije, sa ili bez bar kodova) će od sada pitati za parametar pomeranja leve i gornje margine (od -3 do +3 reda/kolona) i Vaš odgovor će pamtiti za svaki sledeći put. Ova mogućnost je pravljena zbog pomeranja margina štampe pri promeni drajvera ali i zbog promena na marginama samih obrazaca koje neko pravi po narudžbini i koje kupujete. Kada se nešto od toga promeni, najjednostavnije će biti da promenite margine za štampu nalepnica i da tako ostane do sledeće promene.


– B2B sa PIBom komitenta
B2B portal će od sada pikazivati i PIB komitenta ispred imena pri selekciji komitenta kada to radi komercijalista koji može naručivati u ime komitenta, na terenu, radi lakšeg odabira.


– Novi obračun broja dana u M4
Broj dana za M4 se od ove verzije obračunava malo drugačije, s tim da i dalje zadovoljava zahtev PIO fonda da svi meseci u godini imaju 30 dana, a ne kako je to stvarno. Obrazac M4, (za koji PIO ima sve podatke iz samih prijava na objedinjenoj naplati, koje su potpuno tačne sa svim podacimaa) ima neke posebne protokole po kojim se kontroliše i ponekad, retko, dolazi do toga da nekome neki obrazac ne prihvate zbog obračunske razlike od jednog dana. Ako želite da ipak dobijete M4 baš onakvim kakav je i pre bio (po formuli koja je godinama funkcionisala) to možete dobiti traženjem štampe M4 uz držanje tastera Shift.


– M4 obrazac za ručno popunjavanje je predefinisan tako da se od sada štampa na jednoj A4 strani.


– Automatski izračunati M4 će od sada na rb.9 u podacima o naknadi zarade i doprinosu po osnovu zdravstvenog osiguranja i porodiljskog odsustva svrstavati i sve sate bolovanja do 30 dana.


– Posebna napomena za računovodstvene biroe i firme sa izdvojenim stanicama: Zbog tehničkog unapređenja formata, u starijim verzijama Liddera (10.52 i starije) neće biti moguće nastavljati rad nad podacima obrađivanim ovom i novijim verzijama Liddera. Na svim izdvojenim stanicama ažurirajte verziju Liddera na 10.53 pre nego što krenete u razmenu podataka.


– Brzi pregled (+) sadrži šifru komitenta
U brzom pregledu svih dokumenata (koji se dobija komnadom plus “+” u polju u kome se očekuje broj dokumenta) od sada će se ispisivati šifra komitenta, a ne njegov redni broj u šifarniku.


– U izveštaju o naplati koji je dodat u prethodnoj verziji, ako koristite podele po periodima, od sada su automatski postavljene sve potrebne sume i sve kolone izveštaja kao vidljive, tj. nema više potrebe za ručnom postavkom i snimanjem postavke.


– Rentgen izveštaj za komitente u infopanelu (grafikon u obliku pite) od prethodne verzije (v10.52) nije iscrtavao dospeća i kašnjenja po periodima 0-30-60, što je sada ispravljeno, tj. vraćeno na dosadašnje funkcionisanje – sa tim detaljima.