– Novi ulaz i izlaz vraćene robe
Ulaz vraćene robe je nova podvrsta dokumenta knjižnog odobrenja koje stornira stari promet i stavlja robu na stanje, ali NE stornira PDV i kupca, već, zbog odredaba članova pravilnika o korekciji osnovice PDVa, knjiži PDV na ulazni PDV i zbog toga i zadužuje dobavljača umesto da stornira kupca. Faktura za vraćanje robe je nova podvrsta fakture koja je ista kao i standardna faktura s tim da je naznačeno da je vraćanje robe u pitanju kroz sam naslov dokumenta, a kod knjiženja se ne knjiže prihod od prodaje niti rashod za nabavnu vrednost pri prodaji. Ulaz vraćene robe se radi iz izrade knjižnog odobrenja koje korišćenjem komande J postaje ULAZ vraćene robe, a faktura za vraćanje robe se radi iz standardne fakture koja komandom J postaje faktura za vraćanje robe. Evidencije PDVa (i ulaznih i izlaznih računa) će automatski raditi ispravno u svakom slučaju. Jednostavno, kao i inače u Lidderu.

Novi promet koji se pominje u pravilniku o izmeni osnovice PDVa može biti tumačen tako da je promet nov samo u smislu PDVa, te je komanda J kojom povrat fakture postaje ulaz vraćene robe potpora takvom tumačenju. Ako novi promet tumačite kao kompletno novi promet, onda za fakture kojim kupac vraća neprodatu robu treba raditi standardnu ulaznu kalkulaciju. Isto važi i kod fakturisanja robe koju vraćate dobavljaču: Ako novi promet tumačite tako da je promet nov samo u smislu PDVa, onda komandom J dobijate fakturu koja ne knjiži promene na prihodu i rashodu jer računovodstveno to nije novi promet. Ako novi promet tumačite u kompletnom smislu tih reči onda bi trebalo da fakturišete bivšem dobavljaču standardno kao i svakom drugom kupcu. Obratite pažnju na to da u svakom slučaju dobavljaču treba da fakturišete po nabavnim cenama, bilo da ste prodajne cene ukalkulisali ili da magacin vodite po nabavnim. Komandu J u oba slučaja treba upotrebiti u momentu ulaska u dokument, pre unosa stavki.

Odluka je na Vama, a i jedno i drugo tumačenje imaju smisla te najpre zavise od tumačenja računovodstvene politike firme. Evo jednog stava koji vredi znati pre odluke: Za određivanje da li se sa računovodstvene tačke gledišta radi o vraćanju robe ili se radi o kupovini robe od kupca koji tada postaje dobavljač treba primeniti sledeće računovodstveno pravilo: Ako prodavac ima zakonsku ili izvedenu obavezu da robu uzme nazad po uslovima po kojima ju je prodao svom kupcu radi se sa računovodstvene tačke gledišta o vraćanju robe. Ukoliko nema takvu obavezu ili je ona istekla onda se suštinski radi o kupovini robe od kupca, koji tada postaje dobavljač. Kako god da odlučite u svakom pojedinačnom slučaju ili kao pravilo, Lidderom lako primenjujete obe varijante.

Da podsetimo, u pravilniku o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje PDV (“Službeni glasnik RS”, broj 86/2015) zbog koga se uvode ovi novi načini vraćanja robe, tj. njihovih knjiženja, postoje izuzeci koji omogućavaju potpuno isti način rada kao i do sada, tj. izdavanje knjižnih zaduženja i knjiženje knjižnih odobrenja uključujući i saglasnosti kao i do sada. Ti izuzeci su propisani stavom 6. člana 4. Pravilnika.

– Mnogobrojna savetovanja
Na neka od mnogobrojnih savetovanja ne treba obraćati previše pažnje jer se tamo često i bez ikakve odgovornosti preporučuju načini rada koji ne poštuju osnovne principe poslovanja. Primer bi bio često pominjan način da Vi u tuđe ime (u ime neke druge firme) pravite fakture prema samima sebi ako to neke firme neće da urade. Mi ćemo se voditi onime što poznajemo iz dugogodišnje prakse i računovodstva, ali ipak uzimajući u obzir neka ozbiljnija tumačenja. Javite nam se sa Vašim stručnim mišljenjem i uvek ćemo biti raspoloženi na uzmemo u obzir još jedno mišljenje koje će nas dovesti do kvalitetnijeg Liddera i time Vašeg rada.

– Novi Interni obračun PDVa
je pomoćna funkcija koju treba pokrenuti na kraju unosa dokumenta, kada je unos stavki dokumenta (koji je oslobođen po članu 10. Zakona o PDVu) završen. Interni obračun PDVa će uz dokument kalkulacije ili ulaznog računa – troška napraviti interni obračun PDVa u smislu knjiženja ulaznog i izlaznog PDVa kao i štampe samog obračuna. Interni obračun PDVa se pokreće komandom Shift+C i u standardnoj VP kalkulaciji i u knjiženju ulaznih računa – troškova i treba ih koristiti nakon unosa stavki. Napominjemo da interni obračun treba koristiti samo u slučajevima kada na ulaznom dokumentu nije iskazan PDV i kada obavezu plaćanja PDVa ima kupac, a ne prodavac.

– Automatski sigurnosni Cloud backup
Nova opcija za firmu u stvari predstavlja automatsko pravljenje kopija Vaših arhiva na Cloud skladište. Cloud skladište je aktivno i besplatno u okviru Lidder kluba i ova nova opcija je automatski uključena, te će se svaka napravljena arhiva arhivirati i na cloud skladište. Ukoliko opciju isključite, bićete upitani za prebacivanje na cloud skladište svaki put nakon pravljenja arhive.

– Novi pristup Cloud skladištu
Do sada je (u okviru snimanja arhiva) bilo neophodno otići na Cloud skladište arhiva, tamo ga aktivirati te se vraćati na listu arhiva i odatle prebacivati arhive na Cloud. Od sada je to moguće i bez aktiviranja, tj. Cloud skladište je automatski aktivno i dostupno kada god je potrebno ako imate internet konekciju. Od sada se desnim klikom arhiva iz bilo kog skladišta može prebaciti u Cloud skladište, kao što se iz Cloud skladišta arhiva može prebaciti u bilo koje lokalno skladište.

– Pazar za više prodavnica
Analitike u okviru prelaznog konta pazara će se od sada automatski prepoznavati i za prodavnice (maloprodajne objekte) koji se vode posebno po kontima, a ne po mestu posla kako je uobičajeno. Da bi se analitike mogle ispravno automatski odrediti pri knjiženju razduženja, neophodno je u okviru naziva analitike staviti na primer “GOT 1342” ili “CEK 1341” ili “KAR 1343” itd. Lidder će na osnovu reči “GOT”, “CEK” i “KAR” i broja konta iza toga utvrditi koju analitiku da koristi pri knjiženju.

– Razduženje MP bez memoranduma
Dokument “Razduženje MP” će se od sada štampati BEZ grafičkog memoranduma čak iako su sve opcije uključene i memorandum imate, jer je to interni dokument na koji nema potrebe trošiti resurse ako ga uopšte štampate, što možda i ne bi trebalo da činite. Isto važi i za novi ulaz vraćene robe: iako je u formi povrata fakture, dokument je interni i štampa se bez memoranduma.

– Dobrovoljno PIO i Zdravstveno osiguranje
na teret poslodavca se od sada može odabrati kao dodatak u dodacima koji se mogu dodati zaposlenima u obračunu. Do sada je bilo moguće odabrati samo Dobrovoljno PIO i zdravstveno na teret zaposlenog ali postoje i firme koje prihvataju dobrovoljno dodatno osiguranje na svoj teret, pa im je ova mogućnost dobrodošla.

– Dodat je novi obrazac: ZPPPDV
U kolekciji od 100+ obrazaca za ručno popunjavanje od sada se nalazi i Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost.

– Anketa će se automatski ponovo pojavljivati kvartalno, a ne mesečno (kao do sada) nakon što ste je jednom poslali. Ako Vam zatreba kontakt sa nama van radnog vremena, slobodno koristite servis/ostalo/poruka za ND gde ćete dobiti anketu sa poljem za poruku. Svi drugi načini komunikacije sa nama su isti kao i do sada: uvek smo raspoloženi za čašicu razgovora!

– Jasniji dodatni cenovnici
Princip dodatnih cenovnika po kome se u dodatnim cenovnicima unose samo promene u odnosu na osnovni, cenovnik broj 1, od sada je bolje prikazan posebnim bojama cena: Ako cene u konkretnom cenovniku nisu unete već su “nasleđene” iz osnovnog cenovnika, one će biti prikazane posebnom bojom tako da će biti jasnije koje se cene menjaju komandama koje koriguju trenutno odabrani cenovnik.

– Pri otvaranju nove firme do sada je bilo neophodno prilagođavati konta u “zamenicama” tj. u listama za brži unos stavki u nalozima. Od sada to više nije potrebno raditi, tj. zamenice opisa koje su zajedničke za sve firme od sada će raditi u svim firmama bez prilagođavanja i biće pamćene po operateru, a ne po terminalu/računaru kao do sada.

– Držanjem shifta kod klika na taster “Pošalji na štampu” kod štampanja specifikacija obustava pri štampi neće biti prebacivan papir na novu stranu za svako novo lice za koje postoje dužnici već će ispis ići jedan za drugim, što je dobro za slučajeve štednje papira kada se lista ne štampa radi slanja spiskova poveriocima već samo radi interne kontrole.