– Novi automatski NZ1 i MUNK
U obračunu zarada je od sada moguće odštampati automatski popunjen NZ1 i MUNK. Štampa ova dva obrasca se postiže odabirom jednog od ova dva obrasca, izborom sa desne strane tastera za štampu rekapitulacije… I pored proklamovanog prelaska na elektronsko poslovanje, praksa pokazuje da su papirni obrasci, kao i oni koji te obrasce primaju, komentarišu, zavode i opečaćuju, skoro neuništivi.

– “Bez pečata i potpisa”
Prilikom slanja VP fakture na e-mail, umesto mesta za potpis (u bilo kojoj kombinaciji opcija, tj. potpisa) dokument će sadržati tekst koji govori o tome da je dokument sačinjen Lidderom, elektronski, i da je punovažan bez pečata i potpisa. Ukoliko fakturu štampate, mesta za potpis će potojati kao i do sada.

– Štampa MP cena u otpremnici
Opcije firme u Lidderu bogatije su za jednu novu pod nazivom “Štampa MP otpremnice sa MP cenama”. Naziv opcije objašnjava namenu opcije kada je uključena, a kada je opcija isključena, otpremnice iz MP će biti štampane sa VP cenama, kao i do sada.

– Preciznije angažovanje
Procenat angažovanja u okviru matičnih podataka lica u obračunu isplata, dobio je mogućnost unosa decimalnog mesta radi veće preciznosti.

– Oznake gotovinskih isplata
Specifikacija primaoca u okviru obračuna isplata od sada sadrži kolonu sa obeležjem gotovinske isplate kao i zbir gotovinskih isplata na kraju.

– Duži obrazac kompenzacije
U obrascu kompenzacija od sada je moguće uneti do 99 stavki na obe strane.

– Dodat je obrazac ZZP1-100
Pored standardnog ZZP1 obrasca, dodat je novi obrazac ZZP1-100 u koji se može upisati do 96 lica. Lepo je čuti da postoji potreba za ovakvim obrascem, tj. da postoje firme koje zapošljavaju ovoliki broj novih ljudi.

– Pri štampi duga van valute u okvru klauzule na fakturi, Lidder od sada uopšte neće štampati klauzulu ukoliko je ukupan dug manji od 1.5 dinara.

– Automatsko povezivanje povrata će od sada pitati za broj naloga dokumenta na koji je potrebno povezati stavku povrata na kartici kupca, ukoliko sam sa 100% sigurnosti ne može da pronađe dokument izlaza na koji bi trebalo da se veže.

– Duži obrazac kompenzacije
U obrascu kompenzacija od sada je moguće uneti do 99 stavki na obe strane.

– U VP fakturi je od sada moguće promeniti stopu koja se koristi za obračunavanje usluge sa više na nižu i obratno i bez korišćenja usluga iz šifarnika usluga. Stopa koja će se koristiti za usluge (koje se unose komandom G) na tekućoj fakturi se menja komandom Ctrl+G.

– Komanda kojom se vrši promena stope koja se koristi za usluge u tekućoj fakturi, od sada je “Ctrl+G” i u fakturama iz maloprodaje kao i u samostalnim fakturama usluga.