– Šifre plaćanja
U skladu sa odlukom NBS o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa(Sl.Gl.RS 104/14), koja važi od 08.10.2014. godine, prilikom generisanja naloga za plaćanje obustava umesto dosadašnje šifre 241 plaćanje će se vršiti preko šifre 246.