Izrada ugovora o radu
Lidder Vam, od sada, može pomoći kod izrade ugovora o radu za svako već zaposleno ili novozaposleno lice u matičnoj evidenciji lica u okviru obračuna isplata. Dva tipa ugovora o radu, sa dosta podvarijanti, koja dolaze uz ovu verziju možete koristiti baš ovakave, kakavi su, uz napomenu da su ovo standardne verzije, koju mogu da koriste male firme, koje ne moraju da donose pravilnike o radu, kao i ukoliko nemaju potrebe da nešto u vezi radnog odnosa urede detaljnije ili drugačije od predloženog, tj. osnovnog.

Za situacije gde je potrebno detaljnije urediti rad zaposlenih, pomoć u vidu pravnih konsultacija ili izrade kompletne pravne dokumentacije, Vam može pružiti naša partnerska firma, koja je napravila i predlog koji je u Lidderu, koja će davati posebne uslove korisnicima Liddera, pa se možete javiti direktno njima: Norma 1 doo., telefon 064/3718-169, u vremenu od 09-14 h, kontakt: Olgica Maksimović. Za objašnjenje kako do automatske ili pojedinačne izrade ugovora, pročitajte ilustrovani help u sekciji Servis /Razno /Obračun isplata /Kreiranje ugovora ili nas nazovite na već poznate brojeve telefona. Radujemo se skorom kontaktu!
Nova kolona u Knjizi UR (1)
Knjiga Ulaznih Računa od sada ima novu kolonu koja sadrži iznose STAVKI koje su oslobođene PDVa i to sa računa koji NISU oslobođeni. Najčešći primeri su računi za usluge mobilnih operatera koji nisu oslobođeni PDVa ali koji sadrže stavke naplate parkinga koje jesu oslobođene PDVa. Do sada je za takve račune bilo neophodno u KUR intervenisati ručno i taj iznos umanjiti iz osnovice i upisati u kolonu oslobođeno, a od sada je dovoljno takav račun uneti tako da stavka sa iznosom oslobođenim od PDVa nema ni PDV koji se može koristiti ni PDV koji se ne može koristiti i da bude u porskoj tarifi sa 0%. Takve stavke Lidder će svrstati u posebnu kolonu i taj će iznos oduzeti od osnovice ali i staviti u kolonu oslobođeno od PDVa.
Nova kolona u Knjizi UR (2)
Vrednost usluga od ino-dobavljača na čiji je promet obračunat PDV se od sada nalazila u sklopu kolona koje su se na PDV prijavi prikazivale na rednom broju 106. To je bilo pogrešno iskazivanje, ali obzirom na to da nije bilo ni često niti je zapravo uticalo na iznos PDVa do sada nije bilo posebno obrađivano. Od sada Vrednost usluga od ino-dobavljača na čiji je promet obračunat PDV ima svoju kolonu koja se tako i zove i koja se posebno iskazuje u PDV prijavi na polju 008, pa je oni koji te iznose imaju ne moraju više knjiženja sa 276 ručno da prebacuju sa 006 na 008 u PPPDV prijavi. Da bi se osnovica za pdv obračunat na usluge ino-dobavljaca pojavila u novootvorenoj koloni potrebno je prilagoditi obeležavanje dokumenata tako što će se umesto dosadašnjeg obeležavanja da je to uvoz dobara na koji se placa PDV sad obeležavati da je to “uvoz dobara na koji se ne placa PDV”, jer, pdv se zaista ne plaća već se obračunava i odmah koristi kao odbitni.
Novi obrazac: ZZP
Obrazac zahteva za povraćaj poreza i doprinosa za novozaposlena lica smo nazvali ZZP1 i nalazi se među ostalim obrascima u Lidderu. Obrascu nije propisan izgled, kako je to uobičajeno, pa smo ga napravili tako da sadrži propisane elemente. Način popunjavanja ovog papirnog obrasca tj. propisani način vođenja specijalnih rednih brojeva nije čak ni simpatičan i liči na neuspeli eksperiment i mi ga ne možemo napraviti automatskim iako imamo sve podatke. Svi podaci koji se u obrascu, na specijalan način i na papiru, traže već postoje u prijavama koje se predaju elektronski. Nadamo se da će se neko ko se razume u materiju setiti i da ga ukine čim shvati da obrazac uopšte postoji.
Novi obrazac: ZIG
Među ostale obrasce u Lidderu, dodat je i ZIG obrazac, tj. obrazac za ispravku greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja.

Kod automatskog generisanja stavki za knjiženje plaćanja kompletnog obračuna u izvodu, a nakon unosa BOPa u opis stavke, od sada se u obzir ne uzimaju stornirani obračuni isplata sa unetim BOPom.

JMBG komitenta koji počinje sa nulom od sada će imati tu vodeću nulu upisanu i vidljivu i u PDV evidencijama, što, greškom, do sada nije bio slučaj.