Održavanje web skladišta
Ispod definisanja opcija cloud skladišta u meniju servis / opcije / lidder / cloud e-mail, u parametrima cloud lokacije dodata je opcija “automatsko brisanje nakon X dana”. Kada ovu opciju uključite moći ćete odrediti i broj dana nakon koliko se datoteke koje su starije od unetog broja dana automatski brišu. Ispod toga je moguće odabrati na koju vrstu datoteke se brisanje odnosi i nakon toga će Lidder, pri sledećem redovom kontaktu sa cloud skladištem za koje su opcije postavljene, obrisati starije datoteke. NAPOMENA: arhive firmi koje se takođe mogu nalaziti na istom tom skladištu neće biti ni u kom slučaju obrisane automatski – to jedino korisnik može i to ručnim odabirom. Ovu opciju će ceniti oni koji imaju veći svakodnevni promet i razmenu sa svojim udaljenim POS lokacijama i/ili redovniji promet sa web shopova gde se datoteke za razmenu vremenom skupe u velikom broju što usporava pristup.

Učitavanje stavki iz profakture
Profakture su dobile mogućnost učitavanja stavki iz neke već urađene profakture, što je korisno u situacijama kada su prodaje takve da se profakture većinski ponavljaju sa izmenom poneke stavke. Komanda za učitavanje stavki je Shift+S i nakon dobijanja stavki iz odabrane profakture (onih koje je moguće dobiti zbog rezervacija, npr. i sl.) dalji rad je isti kao da su stavke unete ručno.

Povrat iz proizvodne maloprodaje na magacin gotovih proizvoda nije bio moguć zbog interne Lidderove kontrole za slučajeve da je taj proizvod u maloprodaji nivelisan ispod proizvođačke cene, što je slučaj koji se prilično retko dešava.

Kolekciji mnogobrojnih obrazaca, dodali smo još jedan pod nazivom PPDG-2R.

U nastavku slede dorade u vezi obračuna isplata:


Obaveštenje o novim definicijama
Ako su definicije i pravila obračuna isplata (šifarnici PU), koji su postavljeni na serverima, ND noviji od definicija koje koristiš, pri samom ulasku u obračun isplata ćeš biti upozoren tako što će ti na formi treptati (blinkati) tekst da postoje novije definicije. Nakon toga bi trebalo da sveže definicije ažuriraš standardnim postupokom (pritiskom na taster za ažuriranje definicija).

Lidder od sada kao krajnji datum plaćanja neće predlagati poslednji dan u mesecu ako je taj dan neradni dan, već prvi prethodni radni dan. Program koji kontroliše prijave u PU, pošto sve drugo radi savršeno, uspeo je da i ovaj slučaj proglasi greškom i ne dopusti prijem predaje obračuna do kraja, pa smo promenili automatki predlog da se Vi ne biste morali zabavljati time zbog njihove kontrole.

U karnetu su vrste vremena kao što su državni praznik, godišnji odbor, plaćeno odsustvo, bolovanje do 30 dana, povreda na radu i prinudni odmor i ostalo, dobili mogućnost da ako im se NE upiše željeni iznos za zadati broj sati u karnetu, mogu da sami “povuku” prosek poslednja tri meseca. Ako upišete iznos, u obzir će biti uzet taj iznos, a ne stvarni tromesečni prosek iz kartona.
Prosek poslednja 3 meseca
Pregled kartona primaoca u obračunu isplata je dobio mogućnost izračunavanja neto i brutoZ (neto+Porezi i Doprinosi na teret zaposlenog) proseka automatski. Dovoljno je da se u kartonu odabere bilo koji primaoc i proseci će biti ispisani u gornjem desnom uglu.

Obračun isplata od sada pri formiranju novog karneta za delimično angažovana lica, u novoformirani karnet automatski stavlja odgovarajući broj sati srazmerno procentu angažovanja za svaki radni dan, što se posle, naravno, može menjati.

Od sada se po formiranju novog obračuna za invalidna lica, standardni dodaci više ne moraju “ručno” dodavati već će važiti dodaci koji se unose za ceo obračun u formi za otvaranje novog obračuna.