– Windows XP u penziji
Od aprila ove godine operativni sistem Windows XP više neće biti podržan od strane proizvođača, tj. Microsofta. Zbog toga dajemo ozbiljnu preporuku da XP operativne sisteme zamenite 32-bitnim i profesionalnim verzijama Windowsa 7 ili Windowsa 8. Rad u Lidderu na Windowsu XP će biti i dalje moguć, ali pošto podrška za XP prestaje i nama kao i Vama, razvoj Liddera se više neće raditi za Windows XP te će biti moguće da pojedine novo dodate mogućnosti i promene starih ne rade na njemu, a da rade na podržanim – novijim operativnim sistemima.

– PU: beskonačni test
Testiranje softvera koji pravi Poreska Uprava i dalje traje i to uživo i na nama svima. To će imati ozbiljne posledice za sve one koji po njihovom nalogu pristanu da stave famoznu šifru 199 u svim slučajevima u kojima program-portal PU ne radi. Problem će nastati kada se ti podaci sa uplatama sa šifre 199 ne nađu tamo gde treba zbog pogrešne šifre: godine će prolaziti dok im budete dokazivali da su Vam oni rekli da stavite 199 i da nije moglo drugačije, ali kamata će teći… Mislite o tome dok stavljate šifru 199 po njihovom nalogu i puštate takve prijave zbog njihovih grešaka.

– Unos neto prihoda VRO
Kod unosa prihoda van radnog odnosa u obračunu isplata omogućen je unos neto iznosa i to tako što je dodata opcija “iznos je neto” koju treba uključiti da bi se iznos koji je unet računao kao neto, a ne kao bruto što je bilo jedino moguće do sada.

– Ispravljena je greška zbog koje se dešavalo da nalog za knjiženje ne može biti proknjižen jer nije usaglašen za obračune nekih vrsta prihoda van radnog odnosa, kao što su isplate dividendi.

– Dodat upis primaoca
Dodata je mogućnost upisa primaoca u okviru obustava, što sa tekućim računom, modelom poziva i pozivom na broj daje mogućnost kompletnog i ispravnog popunjavanja naloga za prenos za slučaj obustava.

– Štampa naloga za prenos iz obračuna isplata od sada više neće štampati viška praznu stranu (na PDFu) ili dodatnu stranu sa potpisom.

– PK1 i proizvodnja
PK1 knjiga će od sada u kolonu 5 uzimati i prihod od prodaje sopstvenih proizvoda pri obračunu, što će pomoći samostalnim radnjama koje imaju proizvodnju i vode je kako se proizvonja kroz Lidder treba voditi po dvojnom.

– Među ostale obrasce dodat je obrazac ZIP-1 koji je namenjen javnim preduzećima.

– Nalog za knjiženje za konačne isplate koje sadrže akontacione isplate od sada više ne sadrže kumulativne iznose već samo iznose koji su isplaćeni po toj isplati.

– Unos konta kod lica
U matičnim podacima lica dodata je mogućnost unosa konta kniženja za to lice. Ako taj konto nije unet, za nalog se uzima konto koji je upisan u matičnim podacima isplatioca koji je zajednički za sva lica koja nemaju posebno unet konto u svojim podacima.