– Eeeee-Fakture
   · Naknadno slanje faktura na SEF
Dodata je nova opcija za firmu u načinu rada ..4.. „Naknadno slanje proknjiženih dokumenata na SEF”. Uključivanjem ove opcije omogućićete da se fakture sa ranijim datumom šalju na SEF. Na fakturi će sve ostati isto, datum fakturisanja će biti kada je stvarno faktura i kreirana, a samo će datum slanja biti današnji datum.

   · Automatski import dokumenata sa SEF-a
Od sada, nakon preuzimanja dokumenta sa SEF-a i njegove potvrde, postoji mogućnost za automatski import u određene vrste dokumenata kao što su: vd2-Kalkulacija, vd3-Kalkulacija(povrat), vd4-Direktan ulaz u MP, vd5-Povrat iz MP, vd69-Raspored datih avansa, vd72-Troškovi. U ovim situacijama će Lidder uzimati iz dokumenta apsolutno sve što može da prepozna (datum prometa, datum dokumenta, pošiljaoca, iznose, pdv, pdv obeležja…)
Kod artikala će Lidder prepoznavati najpre šifre kod dobavljača, zatim Lidder šifre, pa potom naziv i na kraju, ukoliko ne pronađe odgovarajuću šifru, pitaće vas sa kojom šifrom u Lidder-u želite da spojite artikal ili da otvorite novu šifru.

   · Obaveštenje o poreskom oslobođenju
Ukoliko se faktura automatski importuje u Lidder dobićete obaveštenje o poreskom oslobođenju ukoliko postoji na dokumentu. Na vama samo ostaje da dokument obeležite ispravno i proknjižite ga (komanda S za obeležavanje ulaznih dokumenata).

   · Slanje dokumenata poljoprivredniku u PDV-u
Od sada se mogu neometano slati i fakture koje su namenjene poljoprivrednicima koji su u PDV-u. Kad Lidder prepozna da je reč o poljoprivredniku i da je upisan samo JMBG poljoprivrednika, pustiće da se faktura pošalje i na SEF.

   · Lidder faktura kao prilog na SEF-u
Od sada će se na Lidder fakturi koja ide kao prilog na SEF dodavati oznaka ispred samog naslova fakture i glasiće „Specifikacija po dokumentu:” i time neće dolaziti do zabune koji je dokument validan jer se po zakonu jedino faktura koju SEF generiše smatra validnom. Mi smatramo da bez Lidder fakture nema smisla jer se na njoj nalaze svi potrebni podaci koje treba da sadrži jedna faktura, a i na personalizovanom je memorandumu pa je definitivno lepša od fakture sa SEF-a 🙂

   · Pitanje o slanju na SEF
Pitanje “Da pošaljem dokument putem E-servisa?” koje se automatski pojavljuje nakon knjiženja dokumenta je pomereno da bude prvo kako bismo vam smanjili broj klikova i omogućili vam da uštedite vreme.

   · Provera statusa
Dodata je opcija za proveru statusa dokumenta koja se može ručno pokrenuti iz sekcije “Arhivirana dokumenta”. Lidder svakako proverava statuse na svakih 30 minuta, a ova opcija vam omogućava da to uradite baš u trenutku kada vi to želite.

   · Provera novih
Promenjena je funkcionalnost opcije „Provera novih” koja se pokreće ručno iz sekcije „Dokumenti za preuzimanje”, od sada ova opcija radi na nivou jedne firme, tj. na nivou firme iz koje se pokreće. Ne proverava za sve firme za koje imate unet API ključ. Automatika koja proverava za sve nije menjana.

   · Slanje fakture sa uračunatim Porezom po odbitku 1%
Ova opcija je važna samo firmama koje se bave otkupom sekundarnih sirovina. Da bi Lidder ponudio mogućnost preračuna 1% poreza po odbitku prilikom slanja fakture na SEF moraju biti ispunjena 2 uslova. Da je u opcijama firme uključena opcija „Ulazna kalkulacija se može raditi i kao otkupni list” i da je konkretna faktura pre knjiženja obeležena (komanda M za izlazna dokumenta) da je „4. Bez iskazivanja PDVa po članu 10. Zakona o PDV”.

Ukoliko su svi uslovi ispunjeni, morali biste komandom „T” u propratnom tekstu same Lidder fakture, pre knjiženja, da unesete napomenu kako bi se znalo da se po toj fakturi, koja ide kao prilog, naknadno smanjuje iznos „za uplatu” za tih 1% poreza po odbitku.

   · Import fakture sa uračunatim porezom po odbitku 1%
Prilikom importa fakture u kojoj ima 1% poreza po odbitku Lidder će obavestiti sa porukom „Na dokumentu postoji umanjenje od 1% poreza po odbitku” i „Dokument sadrži osnov za PDV oslobođenje (broj kategorije). Iskoristi „S” za obeležavanje dokumenta.” i preuzeti pun iznos fakture. Na vama ostaje samo da ispravno obeležite dokument.

   · Automatski filter po firmi
Prilikom ulaska u „Dokumenti za preuzimanje” automatski se uključuje filter „Paketi samo za trenutnu firmu”.

   · Pojedinačna evidencija PDVa na SEFu
Od sada se upisuje datum dokumenta i u polje za izbor kvartala/meseca, do sada je portal sam po datumu dokumenta to određivao.

– Unapređen import stavki iz Excel-a u kalkulaciju
Od sada Lidder bolje prepoznaje i barata sa mestima troška, šiframa artikala kao i sa upisivanjem cena u dinarski cenovnik prilikom samog importa stavki iz excel fajla u kalkulaciju. Ovime možete dobro struktuirane excel fajlove sa po 1000 stavki importovati u Lidder i uraditi ulaz za manje od jednog minuta.