– E-Delovodnik
Priloge koje unosite u Lidder od sada možete obeležiti tako da budu smešteni u Lidder elektronski delovodnik. Tom prilikom dodati prilog dobija redni broj u delovodniku, a pored postojećih oznaka koje možete dodeliti prilozima u Lidderu, ovde dodatno možete uneti datum sa priloga, potom datum prijema, kao i posebnu (internu) oznaku radi lakše kasnije pretrage.

Pored dodavanja, pregleda, izmene i brisanja dodatih dokumenata omogućena je i štampa Delovodnika sa svim dokumentima i neophodnim podacima.

– LOG file Liddera za eArhivu
Svi događaji u eArhivi i Delovodniku od sada se beleže u Log događajima Liddera, samim tim lako ćete moći da proveriti koji terminal/operater je dodao, izmenio ili obrisao konkretan prilog, sa tačnim datumom i vremenom događaja.

– Iskorišćenje avansa kod prodaje OS
Od sada pri prodaji osnovnog sredstva i izradi fakture, ako postoji dati avans ili avans po izdatoj avansnoj fakturi za kupca kome se vrši prodaja, automatski će biti iskorišćen i proknjižen avans nakon odabira i unosa avansa komandom A.

– Verzija definicija 169 od 1.2.2022.god.
Definicija sa ažuriranim podacima za neoporezive iznose za isplate zarada od 1.2.2022.god. dostupna je za preuzimanje.

– Rad Lidder-a na SMB3 protokolu
Od sada je moguće da Lidder share bude po SMB3 protokolu i da se svi terminali spajaju istim protokolom. Sve što se radi na terminalima po SMB3 protokolu je brže. Uslov za uključivanje SMB3 protokola je da svi operativni sistemi u mreži (Lidder server i svi Lidder terminali) budu sa Windows 10 Pro operativnim sistemom.