– Nova opcija operatera: Pitaj za cenu
Dodata je nova opcija za operatera “Dozvoljena promena cena pri fakturisanju iako je cena definisana u posebnom cenovniku” koja omogućava da se, u slučajevima kada je cena za kupca definisana u dodatnim cenovnicima na koje ste vezali kupce, cena pri fakturisanju ipak promeni. Ako je cena za kupca definisana u nekom cenovniku, to ne znači da ne postoje situacije kada se to u pojedinačnim i konkretnim fakturama ne može menjati, tako da je uključenjem ove opcije za operatera i to omogućeno: Predefinisana cena za kupca će biti predložena iz dodeljenog mu cenovnika, a na operateru je da je promeni ili samo potvrdi.


– Naknadna promena cena u (pro)fakturi
Pri izradi (pro)fakture od sada je moguće koristiti komandu Shift+C koja omogućava promenu cena po na ekranu vidljivim, već unetim stavkama fakture, redom. Komanda radi po istom principu koji se koristi u komandama Shift+I za promenu količine i Shift+R za promenu rabata.


– Uvoz iz XMLa po šiframa dobavljača
Lidder će od sada, kod uvoza elektronske fakture u ulaznu kalkulaciju, artikle da prepoznaje prvo po bar kodu, zatim po šifri dobavljača, potom po šifri iz šifarnika firme u koju se uvozi i na kraju po nazivu, tim redom. Ako koristite i šifre dobavljača u podacima artikala onda ćete imati izuzetno olakšan unos kalkulacija – u par poteza. Samo od dobavljača treba da dobijete fakturu u UPSS XML formatu. Ili Dobavljač treba da koristi Lidder, što je jednostavnije i njemu i Vama jer će elektronska verzija automatski da stiže na e-mail 🙂

*Da podsetimo: Lidder već 15 godina radi uvoz i izvoz iz elektronskih dokumenata i to po formatu dogovorenom u Udruženju Proizvođača Softvera Srbije (UPSS). Takođe, već 15 godina šalje elektronske verzije faktura, kada god iz fakturisanja pošaljete fakturu direktno na e-mail, pa je Vaš kupac uvek dobijao i PDF i elektronsku verziju fakture koju može da uveze. Sada je ova tema popularna i poneki misle da su elektrosnki dokumenti upravo izmišljeni i da su ih izmislile firme koje se bave prenosom elektrosnkih dokumenata zbog njihovog jakog marketinga. Svi koji koriste Lidder mogu da primaju i šalju elektronske verzije dokumenata koje su pogodne za učitavanje direktno u neki program koji koristi format Udruženja Proizvođača Softvera Srbije (www.upss.org).


– Bolja zamena za QR kod za plaćanje
Napravili smo opciju Liddera koja će popularni QR kod za plaćanje (koji od skoro dobijate na svim računima koje treba platiti) zameniti u potpunosti, čak, napraviti proces plaćanja dosta lakšim nego što je skeniranje QR koda i prenošenje informacija do bančinog programa za plaćanje.

Konkretno, dodata je nova opcija za operatera “Automatska priprema naloga za plaćanje” koja omogućava da se nakon knjiženja VP kalkulacije, MP kalkulacije za direktan ulaz od dobavljača i ulaznih računa troškova, automatski formira nalog za plaćanje tom dobavljaču i stavi se u listu naloga za plaćanje. Na datum plaćanja (operateri koji imaju uključenu tu opciju) dobijaju upozorenje da nalog treba platiti. Ulaskom u virmane i izvozom virmana koje treba platiti u datoteku i njihovim prenosom u program za e-banku, proces je završen.

Lidder će paziti i na to da li je dokument rađen sa avansom i to će uzeti u obzir pri automatskom formiranju naloga. Naravno, komanda za ručno formiranje naloga iz tih dokumenata (V) i dalje ostaje aktivna, ali je sa ovom opcijom to automatizovano – Lidder će to sam uraditi (nakon knjiženja) i time olakšati svakodnevni rad sa nalozima za plaćanje.


– Obeležavanje naloga u arhivi naloga
U arhivi naloga za prenos omogućeno je obeležavati arhivirane naloge za plaćanje u kolonama “odobren” i “oznaka”. Obe kolone se mogu editovati, tj. promeniti ako je uključena novododata opcija za operatera “dozvoljeno obeležavanje naloga za plaćanje”. Samo neki operateri mogu, dakle, obeležavati naloge da su odobreni za plaćanje, ako takva potreba postoji. Obe nove kolone kod arhiviranih naloga služe internoj komunikaciji u firmi, tj. kao poruke od onih koji naloge odobravaju i obeležavaju onima koji vrše konkretna plaćanja, pa otud naslovi kolona “odobreno” i “oznaka”. Kolona oznaka ima 15-ak grafičkih oznaka, i svaka će značiti ono što se ljudi, koji ovim putem komuniciraju u vezi sa nalozima, sami dogovore.


– Upozorenja operateru o plaćanju
Dodata je nova dozvola/opcija za operatera koja omogućava administratoru da pojedinačnim operaterima podesi da li primaju informacije o nalozima za plaćanje koje treba platiti na taj dan. Do sada su informacije o nalozima za plaćanje naloga za prenos bile omogućene samo za naloge koji nisu vidljivi svima, ali od sada će informacije o pristizanju naloga na plaćanje stizati samo onima koji imaju uključenu ovu novu opciju, tj. oni kojima je dozvoljeno. Ovo je dobro za firme u kojima se samo neki ljudi bave plaćanjem. Obratite pažnju na to da nalozi koji su napravljeni tako da ih vidi samo operater koji je nalog stavio u arhivu, neće biti u listi za upozorenje drugim operaterima.


– Suma selektovanih naloga u arhivi
Pri radu sa arhiviranim nalozima za prenos, od sada se zbir u dnu tabele odnosi na obeležene virmane, ako je obeleženo više od jednog. Takođe, postoji još jedan zbir koji je u koloni “odobreno”, a koji predstavlja zbir odobrenih naloga u okviru obeleženih/selektovanih.


– Prilagodljiviji nalozi za prenos
Arhiva naloga za prenos, kao i tekući paket naloga za prenos, od sada dozvoljavaju da premeštate kolone onako kako Vam odgovara. Raspored kolona će Vam biti zapamćen za sledeći ulazak u naloge za prenos i to za Vas kao operatera. Svaki operater može da ima svoj raspored.


– Naknadni odabir tekućeg računa u nalozima za plaćanje
Od sada je pri promeni automatski napravljenog naloga za plaćanje (iz neke kalkulacije, na primer), u polju tekućeg računa omogućen odabir iz spiska računa komitenta. Do sada je ova opcija postojala samo za naloge koje ste ručno uneli.


– Obeležavanje šifara koje se ne koriste
U Lidderu se šifre koje nisu dugo korišćene i nemaju nikakav promet u tekućoj i prethodnoj poslovnoj godini mogu obeležiti da bi automatski bile iskorišćene kada otvarate nove šifre. Ranije ste mogli da ih obeležavate po prethodnoj ili po tekućoj godini, a od sada Lidder obeležava zbirno, tj. gleda i ovu i prethodnu godinu (ako mu tako kažete) i ako u obe godine nema prometa, neupotrebljavane šifre na tom šifarniku biće obeležene i korišćene pri otvaranju novih.


– Lidder Help podsistem i za beta korisnike
Help podsistem ažuriramo sa svakom verzijom, kao i uvek do sada, a u ovoj verziji on sadrži i upustva za delove Liddera koji su u beta testu kod posebnih beta korisnika, tako da i oni mogu da se posluže njime, a i kako biste Vi videli šta će otprilike biti i kod Vas u narednim verzijama. Javite se ako ste zainteresiovani da i Vi budete Lidder beta korisnici.