– POA: Pedeset nijansi Osnovnih Sredstava
   Novi POA obrazac nije samo obrazac niti samo obračun, kao što je to bio stari OA, jer sadrži i kompletan obračun po stavkama pojedinačnih sredstava koja su pribavljena od 01.01.2019. godine. Sva sredstva nabavljena do 31.12.2018. godine se nalaze u prethodnom OA obrascu, a sredstva nabavljena posle toga u novom POA obrascu/obračunu/specifikaciji/evidenciji.
   POA obračun sadrži tri propisana iznosa koja su proizvod posebno propisanog načina obračunavanja po svakom pojedinačnom sredstvu koje treba da se obračunava po posebnim propisima (član 10b) u odnosu na dosadašnju grupnu poresku amortizaciju u OA. Obračun otpisa osnovnih sredstava se od sada radi na tri načina za jedan obračun. Stari, računovodstveni, ostaje kakav je i bio u poslednjih desetak godina, OA obrazac je takođe nepromenjen, a POA se obračunava na treći način koji podrazumeva spisak sa pojedinačnim obračunom sredstava, kao i zbirni “obrazac” sa tri polja.
   Praktično i tehnički gledano, dovoljno je otići u meni POA obračuna i pokrenuti obračun. POA se nalazi na istom mestu gde je i stari OA. Iznosi će biti ispisani u gornjem delu forme i te iznose treba da iskoristite i zajedno sa iznosom iz OA obrasca i sa iznosom računovodstvene amortizacije unesete u PB1.
   Da bi POA obračun bio ispravan, neophodno je da se pamte novi podaci u okviru kartice svakog sredstva. U odnosu na dosadašnje potrebe, postoje nova polja: Datum nabavke sredstva, poreska otpisana vrednost i datum poslednjeg poreskog otpisa. Ove godine (2020.god.) kada se počinje sa ovim obračunom ova polja će automatski biti popunjena: Datum nabavke će biti prepisan iz datuma početka računovodstvene amortizacije, prethodna poreske amortizacija je svakako nula, jer se tek sada (za poslovnu 2019.god.) počinje sa obračunom i polje za datum prethodne poreske amortizacije ostaje prazno.
   Jednom obračunati POA obrazac će biti zapamćen tako kako je obračunat i sa datumom obračuna, tako da će sledeći ulazak u POA meni biti sa već urađenim POA obračunom. Kada sledeći put pokrenete obračun, on će prepisati POA koji već postoji, pamti se samo jedan – poslednji obračun. Obračun, dakle, možete raditi više puta. Onaj koji snimite se pamti, a svako snimanje prekriva prethodno.
   Do dana objavljivanja ove verzije, PU nije objavila elektronske formate neophodne za eksport POA, PDP, PB1 i još nekih obrazaca, kao ni rezidualnu vrednost neophodnu za obračun OA. Pratimo situaciju i reagovaćemo hitno nakon što podatke objave, ne bi li mogli da objavimo kompletan stari OA i novi POA obračun sa izvozom u XML. Do tada, prepisavećemo podatke ručno u polja obrasca na sajtu PU.

   Usaglašanje početnog stanja, koje ćete uraditi nakon predaje završnog računa, će usaglasiti otpisane vrednosti osnovnovnih sredstava i u njihov šifarnik upisati podatke iz urađeneh amortizacija.


– Unapređena isplata prevoza
   U okviru pravljenja novog obračuna isplata, ispod polja “prevoz” dodata je opcija “koristi podatke o prevozu iz matičnih podataka” koja omogućava da se uneti iznos prevoza iz matičnih podataka koristi ili ne koristi u tom obračunu. Time je omogućeno da u matične podatke zaposlenih unesete pojedinačno dogovoreni iznos prevoza, a da se on ne prepisuje uvek u obračun, tj. da se koristi u obračunu onda kada Vi to želite, što je korisno ako pravite posebne isplate prevoza i ne želite da se uneti podaci o pojedinačnom iznosu prevoza koriste kod isplate zarada.
   Ako želite da isplatite prevoz posebno i da pritom koristite jednom upisane podatke o iznosu prevoza, onda u tom obračunu uključite ovu opciju, a isključite je kada pravite obračun za isplatu zarada koji ne uključuje naknadu za prevoz.
   Detaljniji opis korišćenja ovog načina rada nalazi se u Help-u, u meniju “Servis/Razno/Obračun isplata/NOVI OBRAČUN – naknade troškova prevoza”


– Obavezni bar-kodovi u MP od 02.2020.
   Od februara 2020. godine, po Zakonu o trgovini neophodno je da artikli u MP budu obeležni “mašinski čitljivom oznakom”, tj. bar-kodovima. U vezi sa ovom novom odredbom, podsećamo da Lidder (odavno) ima ugrađeno štampanje bar-kodova na osnovu šifara koje već postoje u Lidderu.
   Nije obavezno da imate registrovane bar-kodove, bar-kodovi mogu biti formirani na osnovu vaše interne šifre artikla, i time zadovoljavate odredbe zakona o mašinski čitljivim oznakama. Naravno, ako koristite oznake pravih bar-kodova u Lidderu, Lidder će uzimati oznake bar-koda artikla umesto sadržaja šifre artikla za pravljenje bar-kod oznake.
   Bar-kodove možete štampati iz pregleda i izrade kalkulacija (VP i MP) komandom “E” ili komandom “P” pa odabirom stavke “9. Štampanje nalepnice” u izradi/pregledu VP faktura. To znači da ih, zavisno od potrebe, možete štampati odmah po nabavci i primeniti na artikle ili to možete uraditi naknadno iz pregleda. Takođe, mogu se štampati i iz šifarnika.
   Bar-kodovi se mogu štampati u više formata, od čega zavisi kolika će pojedinačnih nalepnica biti, pošto se sva štampa radi na A4 papiru. Bar-kodove možete štampati iz VP kalkulacija, kod nabavke, ali i iz VP faktura za artikle koje otpremate kupcima, tako da ih kupci ili vi možete odmah primeniti na artikle ako isti idu MP. Za više detalja pogledajte Help sa primerima u vezi sa bar-kodovima (u meniju Dodaci/bar-kodovi).