– Unapređen rad kod definisanja šifarnika
Šifarnik u Lidderu, osim što može biti kompletno automatski, može biti i ručno unošen od strane korisnika, kada delovi šifara imaju neko značenje (kako zbog traženja, tako i zbog izveštavanja). Šifra neke analitike u Lidderu može imati do 6 delova, s tim da svaki deo ima određen broj karaktera (znakova – brojeva ili slova) čime se formiraju logičke – asortimanske grupe artikala ili komitenata, na osnovu kojih se kasnije lako dobijaju izveštaji, lako prave ponude za asortimanske grupe artikala i zbog kojih se analitike u svakodnevnom radu lakše pronalaze.

Definisanje broja i dužine grupa u šifarniku je promenjeno i prošireno tako da se od sada mnogo lakše izvodi uz upotrebu miša. Nova forma koja se dobija na prvoj stavci menija komande W u šifarniku je jasna i iz nje je moguće definisati karakteristike svake grupe u okviru šifarnika. Svakoj grupi se može definsati dužina, naziv, kao i ponašanje u radu i štampi. Iz te forme se, takođe, mogu uneti i nazivi pojedinih grupa i delova šifre (opisi asortimanskih grupa) što će biti velika pomoć kod rada novozaposlenih, ali i drugima u firmi. Iz ove nove forme može se definisati i da se neki delovi šifre ne štampaju u fakturi, kao i da se ode u definisanje asortimanskih grupa ako šifarnik ima više delova, što su novine u Lidderu. Više detalja možete videti u Help-u iz same forme, a možete, kao i uvek, nazvati podršku i raspitati se o terminu obuke ili prezentacije novih mogućnosti.

– Pomoć kod unosa šifre za nove operatere
Ako su Vam šifarnici automatski, onda se odabir i traženje analitike radi po nazivu ili nekom drugom podatku i to je jasno i lako uraditi u Lidderu, u okviru forme za odabir analitike koja je ista u svim situacijama u Lidderu. Međutim, ako imate šifarnike artikala koji imaju više (desetina) hiljada artikala koji imaju slične ili ne tako informativne nazive, gde se informacije o artiklima nalaze u samoj šifri (kataloški brojevi kod auto delova i slično), onda je poznavanje značenja delova šifre neophodno za efikasan rad. Većina iskusnih operatera zna šta koji deo šifre znači, pa lako nađu šifru kucajuči samo deo koji znaju (bilo na početku ili u bilo kom delu šifre), ali novozaposleni operateri koji treba da operišu artiklima, a ne poznaju asortiman, imaju problem.

Ovakva situacija je od sada u Lidderu lako rešiva jer možete uneti nazive delova šifre (grupa karaktera u okviru šifre), kao i naslove mogućih unosa koji označavaju grupe artikala sa kojima radite. Lidder omogućava da operater koji ne poznaje asortiman, pre prvog unetog karaktera već ima ispisano šta bi mogao tu da unese, a da pritom zna i šta to znači, tj. koju će grupu artikala dobiti kada pritisne Enter. Ako se radi o auto delovima, na primer, to bi izgledalo tako da Lidder ispod polja gde očekuje unos šifre, ispiše operateru da može da unese “1” za auto program, a “2” za kamionski program, i tome slično. Kada unese 1 ili 2, Lidder će mu ispisati da u sledeće polje može uneti “532” za traktorski program, a “300” za program prikolica i tako dalje, za svaki (asortimanski) deo šifre. Operater koji ne poznaje asortiman će na ovaj način mnogo lakše “naći” artikal koji traži i time će uvođenje novih operatera u posao biti mnogo, mnogo brže.

Pomoć kod unosa šifre, tj. pomoć kod odabira asortimanskih grupa u unosu šifre, umnogome pomaže i iskusnijim operaterima, jer asortiman artikala sa kojima se radi nikad ne miruje, i dobro je da Vam program pomaže kod unosa bez obzira na to da li ste iskusni ili novo zaposleni. Primer je dat za artikle, ali se isto ovo može primeniti i na razvijene šifarnike komitenata. Više detalja možete Videti u Help-u, a možete, kao i uvek, nazvati podršku i raspitati se o terminu obuke ili prezentacije novih mogućnosti.

– Poseban iznos prevoza za svakog zaposlenog
Od 1.1.20. uvedeno je pravilo po kome naknada prevoza zaposlenih mora biti dokumentovana, pa će svaki zaposleni eventualno donositi račun za svoju mesečnu kartu, pa će tako prestati, do sada najčešća praksa, da svi zaposleni imaju istu dogovorenu naknadu za prevoz.

Zbog ovoga smo, u matičnim podacima primaoca, dodali tri nova polja za unos koja služe upisu troškova prevoza za svakog zaposlenog posebno. Prvo polje je iznos troška prevoza i ako u njega nešto upišete, onda će se pri svakom sledećem pravljenju novog obračuna taj iznos prepisivati kao dodatak – naknada za prevoz za tog primaoca. Ovaj podatak ima prednost nad podatkom o prevozu koji se unosi pri pravljenju novog obračuna (koji određuje isti iznos za sve), pa će tako podatak o iznosu koji je isti na nivou celog obračuna važiti samo za one primaoce koji nemaju upisan taj podatak u svojim matičnim podacima. Pored polja za unos iznosa prevoza nalaze se još dva polja koja određuju da li je uneti iznos u neto ili bruto iznosu, kao i polje koje određuje da li se iznos koji je unet umanjuje ili ne za broj dana koji nije proveden na radu, tj. da li se zaposlenom nadoknađuje mesečna karta (čija se cena ne umanjuje za broj dana izostajanja sa posla) ili dogovoreni fiksni iznos koji se umajuje za broj dana kada zaposleni nije bio na radu.

Obratite pažnju na to da, kada se radi o fiksnom dogovorenom iznosu koji se umanjuje za broj dana kada zaposleni nije dolazio na rad, to treba od sada i dokumentovati. Pošto je takav način isplate troškova praktično nemoguće dokumentovati, pretpostavljamo da će većina isplatilaca koristiti način isplate prevoza kroz opciju mesečnih karata koje se ne umanjuju za neki broj dana jer je to lakše dokumentovati.

– Neto iznos prevoza za zaposlene
Prilikom pravljenja novog obračuna od sada je moguće uneti i neto iznos naknade za prevoz koji se stavlja kao dodatak svima koji će se naći u tom obračunu. Obratite pažnju na to da će podatak važiti samo za one zaposlene koji nemaju upisan poseban iznos naknade za prevoz u svojim matičnim podacima primaoca. Podsećamo da od 01.01.20. svaki isplaćeni iznos prevoza treba dokumentovati pojedinačno po zaposlenom.

– Napravljen novi izbor vrste štampe iz fakture.
Lidder će od sada na zadatu komandu za štampu (P) iz izrade i iz pregleda (pro)faktura dati izbor svih vrsta štampi koje se mogu uraditi sa tih mesta. Dosadašnja komanda P je pokretala štampu dokumenta, a od sada se ta, osnovna, štampa dokumenta nalazi u meniju koji se tu dobija, i to na prvom mestu. Meni sadrži 14 stavki koje predstavljaju različite dokumente koji se mogu štampti iz fakture i koji se štampaju na osnovu fakture koju trenutno izrađujete ili pregledate. Nisu svi modovi štampe uvek dostupni jer zavise od vrste fakture u kojoj ste i u slučaju da nešto neće da odštampa, Lidder će Vas obavestiti o tome zašto neće. Ovime smo pojednostavili izbor štampe koja je do sada imala 14 različitih kombinacija tastera koje je malo ko znao napamet, jer većina kombinacija ne koristi često. Kada se meni pojavi, prvih 10 stavki je moguće pokrenuti pritiskom na tastere od 1 do 9, pa je tako, brzine radi, najbolje odmah nakon komande P birati odgovarajući broj. Štampe koje su na desetom i višem mestu možete odabrati strelicama ili mišem.

– Ukinute stare, a dodate nove olakšice
Dosta promena se desilo u korisničkom uputstvu PU u vezi sa obračunom olakšica i samim šifarnikom. Ukinute su stare olakšice sa oznakama 1, 2, 4, 5, 6 i 7, a dodate su nove sa oznakama 24, 25, 26, 27 i 28. To je rezultovalo desetinama promena u šifarniku PU (koji Vi u redovnom radu i ne vidite), ali je promenjen i način definisanja olakšica u matičnim podacima primalaca, koji vidite kod definisanja parametara primaoca. Od sada se u proširenom prikazu podataka o primaocu više ne vidi spisak svih olakšica od kojih je odabrana jedna, već postoji jedno polje koje tek po ulasku u njega (klik ili dolazak tasterima do polja) otvara spisak koji je sada poduži jer sadrži i stare i nove olakšice. Stare olakšice i dalje postoje u tom polju jer postoje i stari obračuni u kojima postoje primaoci koji su tada nekada u tim nekim obračunima imali te olakšice koje se sada više ne mogu odabrati, ali postoji informacija da su bile korišćene kada se gleda karton nekog starog obračuna. Naravno, odabirom novih olakšica, za nekog primaoca iz kategorija 24, 25, 26, 27 ili 28, Lidder će prilagoditi obračun i obračunavati umanjene dažbine što će biti ispisano na listićima i obračunato ispravno. Kada je reč o 100%-tnom oslobođenju, obratite pažnju na to da će bruto i neto biti isti jer su dažbine nula, što će nekim inspektorima praviti pometnju u kontroli jer su navikli da se bruto i neto razlikuju i to smatraju greškom, ali to nije greška, pa skupite strpljenje i izboritre se nekako sa njima, objasnite im da program radi ispravno iako su bruto i neto nekad isti.

– Novi obrasci PB1(2019), PB1Aneks2, PDP(2019) i POA
Obrasci PB1(2019), PB1Aneks2, PDP(2019) su dodati među obrasce za popunjavanje, ali nemaju automatski eksport u XML format za import u aplikaciju PU jer do dana objavljivanja ove verzije (25.01.20) format/pravilnik nije objavljen na sajtu PU. Pratimo situaciju i čim se to desi krenućemo u realizaciju.

– Spisak OS koja ne ulaze u stari OA
Lidder od sada u obračunu poreske amortizacije u OA obrascu za osnovna sredstva nabavljena do 31.12.2018.god. neće uzimati u obzir osnovna sredstva koja su nabavljena u 2019.god. i nakon obračunavanje će Vam dati spisak svih sredstava koja nisu ušla u obračun (spisak sa šiframa, nazivima i datumima nabavke osnovnih sredstava koja su nabavljena u 2019.god.). Rad na automatizaciji novog POA obrasca je u toku, a računovodstvena amortizacija kao i poreska amortizacija za sredstva nabavljena pre 2019. godine (OA obrazac) rade kao i do sada, sa gore opisanim izuzetkom.