– Automatsko popunjavanje MB komitenta
Matični Broj komitenata je postao bitan element svakodnevnog poslovanja zbog promena u Zakonu o trgovini koji propisuje da se na izlaznim dokumentima, pored PIBa komitenta, mora nalaziti i njihov MB. U prethodnoj verziji (10.78, pročitajte i novosti za tu verziju, ako niste) napravili smo veći broj promena u vezi sa štampom dosta vrsta dokumenata tako da uključuju i MB, a od ove verzije se podatak o Matičnom Broju može automatski preuzeti sa servisa iz NBSa.

Podatak o Matičnom Broju se preuzima na isti način kako se preuzimaju i podaci o tekućim računima, PIBovima, nazivima i adresama preduzeća iz baze imaoca računa u NBS. To su, da podsetimo:
– standardni uvoz elektronskih izvoda iz banaka gde Lidder sam otvara, ali i menja, podatke komitenata (opciono),
– forma unosa novog ili u izmeni podataka o komitentu (ctrl+N ili ctrl+I iz izbora analitike komitenta)
– komanda B iz menija postavke/šifarnik kojom se pokreće grupno ažuriranje šifarnika koje će od sada popunjavati i MB.

Kod korišćenja komande B iz šifarnika za grupno ažuriranje celog šifarnika, obratite pažnju na to da NBS neće dozvoliti veliki broj upita sa istog fizičkog mesta u kraćem vremenskom roku, pa se može desiti da servis na neko vreme ne radi. U takvim slučajevima je potrebno sačekati i nastaviti sa operacijom kasnije ili sutra. Vreme na koje servis prestaje privremeno da radi nam nije poznato i zavisi isključivo od NBS, i toga kada oni zaključe da je broj podataka koje tražite prevelik za određeni periodu. Svakako se podsetite načina funkcionisanja ove komade u Help podsistemu Liddera.

– Opcija za automatski unos MB
Dodata je nova opcija za operatera koja omogućava da se kod automatskog importa izvoda iz banke Lidder zaustavlja i traži podatke o komitentu iz NBS, isto kao u slučajevima kada nema tekućeg računa. Ova mogućnost je opciona za svakog operatera posebno jer će svaki izvod, u početku – dok se ne unesu svi matični brojevi, trajati malo duže zbog toga što će kod svakog komitenta Lidder stati i tražiti od Vas pritisak na Enter kao potvrdu za ažuriranje podataka.

– Izbor analitike sa MB
Izbor analitike koji dobijate kada god ostavite zvezdice u polju šifre, bilo gde u Lidderu, od sada daje i informacije o nedostatku MB u koloni info, isto kao što je to do sada radio za PIB. Ako komitent nema pib ili/i matični broj, to ćete videti u toku izbora šifre. MB možete upisati komandom ctrl+I iz odabira analitike, a tamo možete koristiti i taster za automatsko upisivanje MB tako što ćete pozvati traženje podataka sa NBS u polju PIBa.

– Brži pregled analitike
Kod pregleda stanja konta (stavka menija:pregled/stanja konta) od sada se, ako konto ima analitiku, automatski ulazi u pregled analitike. Po našoj statistici to je oko 90% slučajeva ulaska u pregled iz menija. Sintetika (zbirna kartica konta koji ima analitiku) se od sada može dobiti držanjem Shift tastera dok pritiskate Enter za potvrdu broja konta.

– Info komitenta sa više informacija
Infopanel (panel kontekstne analize) u sekciji info, kada se analizira komitent, od sada sadrži i dve podsekcije kako bi stalo više podataka. Inicijalno se pojavljuje sekcija (tab) sa podacima o svim vrstama odnosa – finansijskim saldima komitenta, a od sada možete odabrati i novi tab sa više informacija o komitentu, a koje su se do sada videle samo u unosu i izmeni analitike, među kojima je i glavna – kratka napomena za komitenta koja se unosi u unosu/izmeni analitike (ctrl+I ili ctrl+N iz pregleda šifara).

– Iz VP i MP kalkulacije od sada postoji i komanda Shift+V koja pravi nalog za prenos za plaćanja tog dokumenta sa datumom valute dokumenta. Komanda V za pravljenje naloga bez datuma i dalje radi isto.

– Ispravljena je greška pri štampi razduženja maloprodaje u vrlo specifičnim slučajevima.

– U koraku 4 pri obračunavanju PDVa je ispravljeno poravnanje iznosa u posebnim situacijama na manjim rezolucijama.