– Dati avansi sa internim obračunom PDVa
Dati avansi (Shift+A iz gl. menija) se od sada mogu uraditi i sa porezom koji se može i sa porezom koji se ne može koristiti, jer Lidder pita za ta dva podatka pri unosu. Primer za iskorišćenje ove nove mogućnosti je raspored uplate avansa za putnički automobil na čiji PDV nemate pravo na korišćenje. Takođe je dodata i mogućnost izrade internog obračuna PDVa u okviru rasporeda datog avansa komandom Shift+C. Da bi se interni obračun PDVa mogao uraditi neophodno je da stavku unesete u tarifi u kojoj usluga ili roba stvarno i jesu, a da za PDV koji se može i za PDV koji se ne može iskoristiti unesete 0 i tek onda iskoristite komandu Shift+C i time dobijate ispravno knjiženje.

– Avansne fakture sa oslobođenjem
Pri automatskoj izradi avansnih faktura (komanda A iz glavnog menija) u slučaju kada postoji potreba za poreskim oslobođenjem, od sada će biti dovoljno odmah po ulasku u automatski formiranu avansnu fakturu iskoristiti obeležavanje koje označava poresko oslobođenje i porez će biti skinut, bez promene cena u stavci. Tako će kompletna avansna faktura, bez poreza koji se sklanja, pokriti ceo uplaćeni, a nefakturisani avans.

– VD 72 od povezanih pravnih lica
Ulazni računi troškovi od “povezanih pravnih lica” ili od “matičnih i zavisnih pravnih lica” se od sada rade mnogo lakše jer će Lidder sam prepoznati da li je komitent povezano ili matično i zavisno pravno lice i promeniti kontiranje tako da odgovara situaciji.

– Faktura po profakturi bez dovoljne količine
Ako kod izrade fakture po profakturi nema dovoljno količine (ako je prethodno rađena faktura za delimičnu isporuku) Lidder će pitati da li da na fakturu stavi onoliko količine koliko je ima na stanju. Ako odgovorite sa ne, stavka neće biti učitana sa profakture, a ukoliko kažete da, količina u stavci će biti onolika koliko je ima na stanju za fakturisanje. Svakako, moguće je novom komandom Shift+I promeniti količinu stavke.

– Fakture bez datuma prometa
Po pravilniku o računima na kojima je moguće izostaviti neke podatke, omogućeno je (tačkom 4a) da se datum prometa ne iskazuje kada imate fakturu za usluge koje se vrše u nekom periodu. Ako imate takve slučajeve, u Lidderu pri izradi fakture, iskoristite komandu 9 (taster 9) tokom izrade fakture i Lidder za tu fakturu neće štampati datum prometa i dodaće klauzulu koja se poziva na pravilnik i tačku 4a.

– Ispravljeno je ponašanje kontrole POPDVa koje je ponekad davalo pogrešnu poruku da postoji neslaganje, iako su sve kontrole prošle sa OK, što je na ekranu i vidljivo.

– Ispravljena je greška zbog koje se od prethodne verzije ponekad nisu štampale napomene u vezi sa PDV obeležavanjem ispod VP kalkulacije.

– Omogućen unos više decimala kod cene najjednostavnijeg rada za mesec i kod koeficijenata zaposlenih, radi omogućavanja knjiženja po kursu kada su plate dogovorene u evrima

– Stare-nove u PPP PD i na portalu PU
PU je konačno omogućila unos PPP-PD sa šiframa prihoda koje su promenjene još početkom ove godine (211, 634, 635, 636 i 637). Za Lidder je bitna šifra 634 za primanja iz čl.9 Zakona iznad propisanog neoporezivog iznosa koje smo mi uveli odmah po donošenju izmena i dopuna Pravilnika. Inače ova vrsta prihoda se primenjuje od 01.01.2018.god.

– Nova vrsta vremena u karnetu
U karnetu je dodata nova vrsta vremena za obračun zarada: 163. Rad noću na državni praznik. Koeficijent za obračun ove vrste vremena je 2,36 jer se procenti uvećanja zarade sabiraju, procenat uvećanja zarade za noćni rad je 26% a za rad na dan državnog praznika 110%.

– M-UNK, polegnut, sa 15 stavki
Poneki šalterski radnici u PIO-u se grčevito bore da ostanu neophodni, pa je opet počelo gledanje u broj stavki po strani i tome slične detalje, kada god im se ne radi. Obzirom da je M-UNK obrazac kod njih sa 15 stavki po strani i to u polegnutoj orijentaciji, a da mi već godinama u toj orijentaciji štampamo 10 stavki, kako ne bismo sada napravili problem tamo gde obrazac prolazi (a to je u velikoj većini mesta u Srbiji), omogućili smo sledeće za one od kojih se traži 15 stavki u polegnutoj štampi: odaberite PDF izlaz (pre toga podesite da ima podržan A3 format u opcijama terminala) obeležite da je polegnuta štampa i ujedno da je i A3 format, napravite PDF i odštampajte ga iz PDF pregledača sa opcijom “fit” ili “fit to page” na Vašem A4 štampaču i to je to.