– Pametno knjiženje troškova
Knjiženje ulaznih troškova će, po istom principu kako to radi i automatski uvoz izvoda – učeći od Vas, od sada predlagati ispravan konto i šifru troška za određene dobavljače, na osnovu Vašeg prethodnog rada. Lidder će “naučiti” na koji trošak obično ide neki račun nekog dobavljača i tu informaciju će iskoristiti da to u budućnosti predlaže svim operaterima u toj firmi ali i u drugim firmama ako se taj dobavljač i tamo pojavljuje. Ova predlaganja konta i šifre se mogu isključiti u opcijama za operatera.


– Raspored opterećenja troškovima kod uvoza
Raspored opterećenja zavisnim troškovima je parametar za koji ćete biti upitani ako uključite novu opciju za firmu “korišćenje koeficijenta rasporeda opterećenja”. Koeficijent služi tome da se raspodela troškova na nabavne cene u kalkulaciji (i pri uvozu) ne raspoređuje samo po učešću u ukupnoj vrednosti robe na kalkulaciji, već da se na to doda i koeficijent koji unesete.

Na primer: Ako neki artikal nema uneti koeficijent ili ima koeficijent 1, on će biti opterećen zavisnim troškom prema učešću u ukupnoj vrednosti, a ako ima koeficijent 2, onda će biti opterećen prema svom učešću uvećanom za 100% (2x), ali ako je koeficijent -1 trošak neće biti raspoređen na taj artikal tj. artikal neće imati opterećenje unetim troškom. Ova mogućnost je korisna kod uvoza gde je poželjno da dokument kalkulacije bude jedan, a u njemu ima artikala koji generišu mnogo više troškova (carina, prevoz) nego svi drugi artikli kojima ne treba toliko opterećivati nabavnu cenu kroz obračun troškova.


– Novi obrasci PB1, PDP i PPDG1s
Poreski bilans PB1 kao i poreske prijave PDP i PPDG1s su dodate kao obrasci za popunjavanje, i nalaze se među ostalim obrascima. Obratite pažnju na to da u spisku postoje i stari obrasci, zbog eventualno popunjenih iz prethodnih godina, pa popunjavajte nove (PB1e i sl.). Predavanje ovih obrazaca, tj. export istih i učitavanje na portalu PU nije napravljeno jer Poreska uprava nije objavila tehničko uputstvo. Ne žure oni nigde. Čim PU objavi uputstvo, export će biti napravljen i popunjene obrasce ćete tada moći da izvezete iz Liddera i uvezete na portal.


– Izvoz stavki fakture u Excel
Iz izrade fakture i profakture od sada je moguće izvesti stavke dokumenta u CSV (excel) format komandom “8”. Ovaj način izvoza stavki je neophodan kod ručnog prerasporeda stavki po redosledu zbog pakovanja kod utovara, te proizvoljne štampe utovarenog redosleda, npr. ako imate potrebe za eksportom stavki radi uvoza u drugi program, to treba raditi komandom “V” koja izvozi fakturu u elektronski oblik koji služi za razmenu dokumenata među programima. Faktura u elektronskom obliku se automatski šalje na mail kada potvrdno odgovorite na pitanje “da pošaljem na email” koje dobijate prilikom štampe.


– Pomoćni spisak postaje izveštaj
Dodat je zbir kod spiska za odabir dokumenta (spisak koji se dobija sa plus na pitanju za broj dokumenta) kao i mogućnost filtriranja polja datuma dokumenta te je “spisak” za odabir time postao i brzi mini izveštaj o dokumentima. Na primer, možete postaviti određeni datum i videti sve profakture sa iznosima ali i njihov zbir u tom periodu.


– Autopovezivanje po pozivu na broj
Automatsko povezivanje plaćanja radi po hronološkom pricnipu. Kod nekih komitenata to jednostavno nije zadovoljavajuće te je napravljena opcija koja omogućava ručno određivanje načina povezivanja po komitentu. Ovim se dobija mogućnost da za neke komitente kažete da, kada naiđe na njihova plaćanja, povezuje tako što Vas pita na šta se uplata povezuje, a ne po hronologiji. Takođe, u šifarniku komitenata možete odrediti i da nekog komitenta povezuje po pozivu na broj, a ne po hronologiji.

Ovime se automatski uvoz izvoda još ubrzava jer prepoznaje i komitente koji uplaćuju po pozivu na broj i one sa kojima imate poseban dogovor i koje morate povezivati “ručno”, a opet koristite automatiku za sve one koji su standardni i koji su u velikoj većini. Opcije po komitentu se uključuju u šifarniku, gde razmaknicom dolazite do tog podatka pa komadnom + menjate stanje opcija.


– Autopovezivanje sa profakturama
Kod automatskog povezivanja stavki po komitentu u okviru automatskog uvoza izvoda npr., Lidder od sada prepoznaje postojanje profaktura (po pozivu na broj) te plaćanje po profakturi neće zatvoriti hronološki sledeće fakture sa kartice već će otići na avans.


– Neiskorišćene šifre iz prošle godine
Kod obeležavanja neiskorišćenih šifara u šifarniku, Lidder će od sada pitati da li želiš da se promet sa komitentima gleda u prošloj ili u ovoj godini. Ako odgovoriš tako da se gleda promet u prethodnoj poslovnoj godini, biće neophodno više vremena za proveru. Ovo je korisno ako želite da obeležite šifre onih komitenata sa kojima niste imali promet u prethodnoj godini, a niste to uradili na kraju prošle godine, pre prenosa stanja, kada je to inače dobro uraditi. Obratite pažnju i na to da posle obeležavanja treba i uključiti odgovarajuću opciju za iskorišćenje obeleženih šifara tako da kada otvarate novu šifru na nekom šifarniku, Lidder zna da treba da iskoristi neku od obeleženih i nekorišćenih šifara.